Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:770 (2012-2013)
Innlevert: 05.02.2013
Sendt: 06.02.2013
Besvart: 13.02.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): En person som har hytte i et område som nå er blitt nasjonalpark har søkt om å få bygge en 8 m2 stor vedbod i tilknytting til hytten. Hytten ligger i et område uten mulighet til strømtilkobling. Han har fått avslag fra Midtre Nordland nasjonalparkstyre med begrunnelse av at reglene ikke tillater det. Styrelederen beklager at de ikke har muligheter til dette.
Er det muligheter for styret til å gi en slik tillatelse, i tilfelle ikke, vil statsråden sørge for at regelverket forandres slik at søkeren kan få tillatelse til bygging?

Begrunnelse

En person som har hytte i et område som er blitt etablert som et nasjonalparkområde er blitt nektet å bygge en vedbod på 8 m2. Hytta ligger i et område uten strøm og familien er avhengig av vedfyring. Det kan som kjent være vanskelig å skaffe tørr ved hvis en ikke har noen plass og oppbevare den. Personen har ikke bedt om at eiendommen skal bli innlemmet i Sjunkhatten nasjonalpark, og føler det naturlig nok som et overgrep at han ikke skal få bygge en liten vedbod på 8 m2. Hytteeieren hadde planer om å bygge vedboden i 2010 før bestemmelsen om nasjonalpark var vedtatt, og det hadde da ikke vært noe problem, men på grunn av sykdom ble planene utsatt. Det er nesten ikke trafikk i området, og eieren poengterer i Avisa Nordland den 2. januar d.å. at han og kona var her lenge før nasjonalparken ble etablert. Hytta er omkranset av bratte og glatte svaberg med sjøen foran, og skal man til området er en avhengig av båt.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Sjunkhatten nasjonalpark blei etablert gjennom kongelig resolusjon av 5. februar 2010. I nasjonalparken finn vi eit stort, samanhengjande og tilnærma urørt fjellområde med omkransande fjordsystem. I nasjonalparken lever fleire fugleartar som anten er trua eller nær trua på Norsk rødliste for arter 2010.
Sjunkhatten nasjonalpark har elles bidrege til etablering av eit nært samanhengjande ”belte” av verneområde frå Karlsøyvær i vest, via Rago nasjonalpark på grensa mot Sverige og Sarek og Padjelanta nasjonalparkar i Sverige.
I september i fjor vart det søkt om å få byggje ein ny vedbod og ei ny grillhytte i tilknyting til ei eksisterande hytte innafor Sjunkhatten nasjonalpark. Søknaden vart handsama av Midtre Nordland nasjonalparkstyre, og med heimel i verneforskrifta avslo styret søknaden om å få byggje desse to bygga som til saman var på 17m². Søkjar har påklaga dette vedtaket, og Midtre Nordland nasjonalparkstyre vurderte klagen 6. desember 2012. Styret tok ikkje klagen til følgje, og klagen er no sendt over til Direktoratet for naturforvaltning, som skal førebu klagesaken, før den blir endeleg handsama i Miljøverndepartementet. Sidan eg skal handsame klagen kan eg ikkje kommentera denne saka konkret.
Generelt viser eg til at det er eit hovudmotiv ved etablering av nasjonalparkar å verne større naturområde som inneheld særeigne eller representative økosystem eller landskap som er utan tyngre naturinngrep. Vidare har nasjonalparkane strenge føresegner som i utgangspunktet inneberer forbod mot alle former for inngrep som kan skade verneverdiane. Rettleiingsmateriale knytt til forvaltning av nasjonalparkane seier at dette forbodet skal handhevast strengt ved vurdering av eventuelle søknader om dispensasjon. Om det skal kunne gjennomførast tekniske inngrep i form av tilbygg eller uthus må avhenge av ei konkret vurdering av verneforskrifta og føresegna i naturmangfaldlova § 48.