Skriftlig spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:798 (2012-2013)
Innlevert: 11.02.2013
Sendt: 12.02.2013
Besvart: 19.02.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Nikolai Astrup (H)

Spørsmål

Nikolai Astrup (H): Wild X er et unikt og populært integrerings- og friluftstilbud i Norge. Dessverre har Wild X opplevet å bli en kasteball i det byråkratiske systemet, og har falt ut av det offentlige budsjett uten å få innpass på noe nytt. Resultatet er at Wild X nå ser ut til å måtte melde oppbud. Det ville være svært uheldig for brukerne.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at friluftstilbudet Wild X overlever?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Målsettingen med Wild X er å aktivisere minoritetsungdom til deltakelse i jakt, fiske og friluftsliv. Wild X har gjort mye positivt i forhold til dette. Det er viktig å integrere barn og unge med ulik etnisk bakgrunn inn i den norske friluftslivstradisjonen. Denne regjeringen mener det er viktig at det legges til rette for at mennesker med bakgrunn fra andre kulturer får innføring i den norske friluftslivstradisjonen. For å inkludere personer med en annen kulturbakgrunn i den norske friluftslivstradisjonen, er denne befolkningsgruppen prioritert når det gjelder tilskudd til friluftslivsaktiviteter.
Wild X var et pilotprosjekt i fem år fra 2006-2010, og fikk da inntil 1,5 mill. kroner i støtte i året fra Direktoratet for naturforvaltning (DN). DN støtter i enkelte tilfeller
pilotprosjekter der det er ønskelig med erfaring som kan være til nytte for andre, eller der det ikke er gjort noe tilsvarende på fagområdet tidligere. Ved å gi økonomisk støtte til et pilotprosjekt, gir staten støtte i en oppstartsfase da det vanligvis er behov for ekstra midler.
Etter at pilotprosjektperioden er over, er det i samsvar med praksis at tilskuddsmottaker selv må ta ansvar for den videre drift av prosjektet. Dette kan blant annet gjøres ved å søke om midler på tilskuddsposter som er innrettet mot den aktuelle målgruppen og den aktuelle type tiltak.
Wild X fikk i 2011 og 2012 midler fra Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO). Fra 2013 er ikke Wild X lenger tilsluttet FRIFO. Wild X søkte derfor i januar 2013 DN om midler fra kap. 1427 post 74 (”Tilskot til friluftslivstiltak”). I henhold til regelverket for tilskuddsposten og tilskuddsrundskrivet skal søknader om midler fra denne posten fra sentralorganer i landsdekkende organisasjoner sendes DN, mens lokale og regionale lag og organisasjoner skal søke den enkelte fylkeskommune. Wild X hadde på søknadstidspunktet lokallag i to fylker. Wild X ble derfor av DN vurdert å ikke være en landsdekkende organisasjon. DN informerte Wild X raskt om dette, slik at Wild X skulle rekke å søke de respektive fylkeskommuner om midler fra denne posten før midlene blir fordelt og tildelt.
Flere fylkeskommuner har i tillegg egne friluftsmidler som Wild X kan søke på.
DN ser det som viktig å sikre likebehandling av alle søkere om tilskuddsmidler. DN opplyser at Wild X har blitt behandlet på samme vilkår som andre lag og organisasjoner som søker om tilskuddsmidler fra DN.
Wild X har på bakgrunn av DNs beslutning om ikke å gi midler til Wild X som en landsdekkende organisasjon kontaktet MD pr e-post, med anmodning om at DNs beslutning overprøves. Det er også avholdt et møte mellom Wild X og departementet. MD opplyste i møtet at vi i nær fremtid vil behandle henvendelsen fra Wild X vedrørende DNs avvisning av søknaden. MD vil i denne sammenheng avklare om
Wild X pr i dag er å betrakte som en landsdekkende organisasjon, jf. reglene for tilskudd fra kap. 1427 post 74.
Uavhengig av utfallet av departementets behandling av saken, vil jeg i 2013 vurdere å øremerke en tilskuddsordning til lag og organisasjoner som særlig jobber med å få etniske minoriteter aktive i friluftsliv i flere fylker, men ikke nødvendigvis på landsdekkende basis. En slik tilskuddsordning vil eventuelt bli kunngjort og være en del av oppfølgingen av nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv, som Regjeringen har under arbeid. Et av satsingsområdene i strategien vil være å øke innsatsen for å få grupper som i dag er lite aktive i friluftsliv, herunder blant annet etniske minoriteter, mer aktive i friluftsliv.