Skriftlig spørsmål fra Ida Marie Holen (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:820 (2012-2013)
Innlevert: 13.02.2013
Sendt: 14.02.2013
Besvart: 25.02.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Ida Marie Holen (FrP)

Spørsmål

Ida Marie Holen (FrP): Bør ikke den enkelte brukers behov for Inn på Tunet (IPT) tjenester være avgjørende for om tiltaket bør videreføres og ikke økonomi?

Begrunnelse

Landbruket tilbyr et tjenestetilbud innenfor konseptet Inn på Tunet (IPT). Pr. i dag er det ca. 1100 IPT- tilbud rundt om i landet. IPT- tjenestene er innen godkjenningsordningen for gardsbruk administrert av stiftelsen Matmerk og inngår som en del av kvalitetssystemet i landbruket. IPT tilbyr tjenester innenfor bl.a. arbeidstrening for personer som av ulike årsaker er marginalisert i arbeidslivet, så som personer med rusproblem. Jeg er kjent med at vellykkede tiltak for å få personer med rusproblem tilbake til samfunnet og ordinært arbeid har blitt avsluttet. Dette fordi prosjektet manglet midler til videreføring. Jeg er også kjent med at flere IPT- tjenestetilbydere har søkt prosjektmidler for å videreføre en tjeneste uten å vinne fram. Denne praksis vil i verste fall føre til at allerede sårbare personer kan falle tilbake til et liv i rus. Jeg håper at det blir gjort de avgjørende grep for at gode tiltak kan videreføres til beste for den enkelte bruker.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Landbruks- og matdepartementet har gjennom flere år arbeidet med å legge til rette for at Inn på tunet skal utvikles til å bli velferdstjenester av høy kvalitet og profesjonalitet.
I 2012 la Landbruks- og matdepartementet sammen med Kommunal- og regionaldepartementet, fram en ny nasjonal strategi for Inn på tunet. Vi har også hatt et nært samarbeid med andre departementer og med KS om dette arbeidet. Strategien skal styrke samarbeidet mellom stat, regionalt nivå og kommunene for å utvikle samfunnsnyttige og kvalitetssikrede tjenester fra landbruket.
Kommunene er viktige kjøpere av Inn på tunet-tjenester og vi har gjennom flere år sett gode eksempler på kommuner som sammen med tilbydere arbeider målrettet og systematisk med å utvikle denne type tilbud. Jeg vil imidlertid understreke at det selvsagt må være slik at det er kommunene som fritt og på selvstendig grunnlag velger hva slags tilbud de vil tilby sine brukere. Valget gjøres ut fra brukernes behov, økonomiske vurderinger og faglige krav. Slik må det selvsagt fortsatt være.
Som landbruks- og matminister er jeg imidlertid opptatt av at Inn på tunet skal være et aktuelt og reelt alternativ, og at landbruket på denne måten kan bidra til å løse storsamfunnets behov for skreddersydde tilbud.
I vår tar Landbruks- og matdepartementet sikte på å utarbeide en egen handlingsplan for Inn på tunet. Her vil bl.a. økt kjennskap og kunnskap hos kjøpere og brukere være sentrale tema.
Jeg er sikker på at Inn på tunet-tilbudene også framover vil framstå som attraktive og som gode eksempler på hvordan landbrukets ressurser kan tas i bruk i lokalsamfunn på nye og utradisjonelle måter til storsamfunnets beste.