Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:863 (2012-2013)
Innlevert: 20.02.2013
Sendt: 21.02.2013
Besvart: 26.02.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Antall kollisjoner med elg i trafikken er økende. Nærmest daglig rapporteres det om ulykker hvor kjøretøy kolliderer med elg som oppholder seg på eller som krysser offentlig vei. I mange tilfeller er skadeomfanget omfattende og alvorlig. Fra flere hold hevdes det at den dramatiske økningen i påkjørsler av elg har nær sammenheng med økt elgbestand.
Hvilke tiltak planlegger regjeringen å iverksette for å redusere denne type ulykker og skader?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Årlig blir om lag 1200 elg drept av bil og antallet er relativt stabilt. En rekke faktorer påvirker antall drepte elg på vegene og det er vanskelig å peke på en enkeltfaktor som er avgjørende for utviklingen. Stor tetthet av elg og moderate til store trafikkmengder, øker muligheten for påkjørsel av elg.
Påkjørsler fører til både lidelse og død for dyrene og materielle skader på kjøretøy. Enkelte ganger er sammenstøt mellom kjøretøy og elg så kraftig at det fører til alvorlig personskade og død. Statens vegvesen arbeider derfor systematisk med å redusere påkjørsler av elg og hjortevilt generelt. Det er imidlertid en krevende oppgave å hindre elg å krysse vegen samtidig som elgen skal kunne bevege seg mest mulig fritt etter gamle trekkmønstre.
Statens vegvesen gjennomfører en rekke tiltak for å redusere antall elgpåkjørsler på veg. Ved bygging av nye 4-feltsveger settes det nå som hovedregel opp viltgjerder for å hindre at dyrene trekker ut i vegbanen. Dette suppleres med over- og underganger for viltet. Andre tiltak er skogrydding langs veg for at bilfører lettere skal kunne observere elgen. Foring er lite aktuelt da det kan ha negative viltbiologiske effekter.
Det er imidlertid ingen enkle løsninger på kort sikt og mulighetene for å oppnå gode resultater forutsetter et godt samarbeid mellom flere interessenter. Det er viktig at alle bidrar slik at dette i sum gir færre drepte elg på vegene. Her kan eksempelvis nevnes utvidet jakttid som Hedmark fylkeskommune har fastsatt for flere kommuner i Hedmark. For Løten og deler av Elverum er jakttiden utvidet til 31. januar begrunnet nettopp i beite/trekkproblematikk.
Departementet har i brev av 7. januar i år bedt Statens vegvesen og Jernbaneverket om å vurdere etableringen av et tverrsektorielt råd med bred deltakelse som en løsning for å gi det forebyggende arbeidet en bedre forankring. Svaret fra etatene vil foreligge om kort tid og dette vil bli benyttet som grunnlag for drøftinger om videre fremdrift mellom etatene og departementet.
Myndighetene legger ned en betydelig innsats for å redusere antall påkjørsler av vilt, både gjennom konkrete tiltak og ved å øke kunnskapen. For at arbeidet skal lykkes må imidlertid den enkelte trafikant selv også bidra, f.eks. ved å senke farten i områder med mye vilt.