Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:876 (2012-2013)
Innlevert: 21.02.2013
Sendt: 22.02.2013
Besvart: 01.03.2013 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): I et oppslag i Bergens Tidende 20. februar 2013 fremkommer det at regjeringen i forbindelse med sin lenge bebudede boligmelding kommer til å åpne for at kommunene skal få råderett over tomter der det ikke bygges ut boliger.
Hvordan mener statsråden dette harmonerer med Senterpartiets syn på å sikre eiendomsretten og medfører dette at statsråden har abdisert dette prinsippet?

Begrunnelse

Spørreren viser til nyhetsoppslag i Bergens Tidende 20.februar 2013 der det fremkommer at regjeringen i sin lenge bebudede boligmelding, vil gi kommunene råderett over tomter som ikke blir bygd ut til boligformål. I oppslaget forteller statsråd Liv Signe Navarsete (Sp) at man i regjeringen i sin melding, vil overføre privat eiendom til det offentlige, eller ekspropriere tomter til kommunen, om ikke tomtene bygges ut i henhold til vedtatte reguleringsplaner.
Statsråden uttaler at: - Vi i Senterpartiet liker ikkje ordet ekspropriasjon, men vi er nøydde til å sjå korleis vi kan få fart i budstadbygginga. Då kan dette vere eitt tiltak.
Også spørreren er bekymret over at det ikke bygges tilstrekkelig antall boliger i Norge, og at boligprisene har økt langt mer enn andre priser. Jeg regner med at statsråden vil være enig i at det er mange årsaker til at boligproduksjonen ikke er god nok, herunder et rigid og komplisert lovverk, lang saksbehandling i saker, stadig strengere byggekrav, båndlegging av areal mv.
Spørreren undrer seg over om statsråden mener at målet helliger middelet, og finner det derfor svært umusikalsk, med tanke på at statsrådens eget parti skriver dette om eiendomsretten i sitt stortingsvalgsprogram:

"Senterpartiet ser den private eiendomsretten som grunnleggende for en fornuftig ressursforvaltning og en sunn samfunnsutvikling. Eiendomsretten skal være et gode for de mange og ikke en eksklusiv rett for de få. Eiendomsretten øker enkeltmenneskets frihet og ansvarsfølelse"

"Grunneiers eiendomsrett og forvalteransvar skal ligge fast."

"Den offentlige forvaltningen skal være så åpen som mulig og innsyn skal være hovedregelen. Dette gjelder ikke minst i vernet av personlig frihet og privat eiendomsrett, særlig når disse rettighetene blir utfordret av storsamfunnets behov og ekspansjon".

Spørreren undrer på om Senterpartiet i regjering har gått mot disse prinsippene, og imøteser derfor en avklaring fra statsråden om hun har abdisert i forhold til sitt eget partis prinsipper.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg kan berolige spørsmålsstilleren med at Senterpartiets forhold til privat eiendomsrett er og blir både prinsipielt og lidenskapelig. Eiendomsretten er grunnleggende for individ og samfunn. Inngrep i eiendomsretten må avgrenses i størst mulig grad, og ekspropriasjon kan bare benyttes ved særlig tunge samfunnsmessige hensyn. Det ligger til grunn for ekspropriasjonsreglene i plan- og bygningsloven at grunneier selv skal ha mulighet til å bygge ut i tråd med reguleringsplanen innenfor en frist. Hvis hun eller han ikke gjør det kan kommunene ekspropriere, mot full erstatning.
Ekspropriasjon bør ikke benyttes i stort omfang, men bruken av dette potensielle virkemidlet bør tilpasses de sentrale utfordringene samfunnet til enhver tid står overfor. Ekspropriasjon benyttes i dag svært lite til boligformål, mens det tidligere ble brukt i større omfang for å sikre areal til dette formålet. Der det vurderes aktuelt vil det for alle parter være gunstig at reglene er enklere enn de er i dag.
Det er behov for økt boligbygging i pressområdene. Det kan være mange ulike grunner til at boligbyggingen ikke er så høy som ønsket, og regjeringen ser på en rekke virkemidler for å legge til rette for boligbygging. En årsak til manglende boligbygging kan være at grunneiere vil vente med å bygge på tomtene sine, på grunn av forventet prisstigning. En annen grunn kan være at bygging i tettbygde områder involverer mange grunneiere, naboer med mer, og at de har ulike ønsker og behov. Det kan gjøre at store byggeprosjekter sentralt i byene ikke blir gjennomført.
Kommunene trenger virkemidler for å kunne stimulere til at viktige boligprosjekter blir gjennomført. Jeg mener at avgrenset bruk av ekspropriasjon i enkelte tilfeller kan være et virkemiddel kommunene kan vurdere. Da må det være et godt og enkelt virkemiddel i de sakene det er aktuelt.