Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:963 (2012-2013)
Innlevert: 07.03.2013
Sendt: 07.03.2013
Besvart: 14.03.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Kan Stortinget ta det for gitt at regjeringen særskilt og detaljert redegjør for fremdriften for etableringen av det nye beredskapssenteret på Alna ved behandlingen den kommende stortingsmeldingen om oppfølgingen av 22. juli, herunder at den redegjør for mulige alternativer som sikrer nødvendig etablering av det nevnte beredskapssenteret?

Begrunnelse

Høyre understreket i lengre tid behovet for å vurdere hele Oslo-området for etablering av det nye beredskapssenteret, senest ved behandlingen av innstillingen fra den særskilte 22-komiteen i Stortinget. Dette for å holde åpne flere muligheter som sikret raskest mulig fremdrift. Den gang ble det overfor Stortinget understreket hvor viktig det var å fatte vedtak om kun Alnabru for å hindre tidsspille og hvor grundig utredet det hele var. At det ikke var det tyder den siste avsløringen knyttet til kvikkleire om. Ved siden av IKT-kaos i politiet, null prosjekterte nye storfengsler, krise i kriminalomsorgen, lav politidekning, ny politihøyskole lagt på is mv, er dette arven av ubetalte regninger etter snart 8 år med rødgrønt flertall. En eventuell ny regjering får en krevende oppgave med å rydde opp.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Statsbygg har i sin rapport om «Beredskapssenter – Vurdering av alternative lokaliseringer» redegjort for alternative tomter i Oslo. Regjeringen har konkludert med at man i det videre arbeidet skal legge til grunn at Alna-tomten skal benyttes til formålet.
Jeg vil i stortingsmeldingen om oppfølgingen av 22. juli orientere noe nærmere om fremdriften i dette arbeidet. Regjeringen legger til grunn at det vil ta om lag fem år å ferdigstille et nytt beredskapssenter.