Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1000 (2012-2013)
Innlevert: 14.03.2013
Sendt: 14.03.2013
Besvart: 21.03.2013 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Hvordan sikrer regjeringen at det barnevernstiltaket som er faglig best for barnet kan velges når Bufdir nå pålegges å forskjellsbehandle ideelle og private aktører, og hvordan sikrer regjeringen effektiv bruk av offentlige midler når den av ideologiske grunner velger å benytte seg av unntaksreglene i lov om offentlige anskaffelser slik at private aktører tilsidesettes?

Begrunnelse

Ideelle aktører skal nå skjermes fra tidsavgrensede kontrakter, også kalt anbud, disse skal erstattes av langsiktige avtaler som løper til de sies opp. Dette er nå tydeliggjort i årets tildelingsbrev til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Svar

Inga Marte Thorkildsen: Hensynet til barnets beste skal alltid legges til grunn ved valg av barneverntiltak til det enkelte barn. Barn og unge med behov for tiltak i barnevernet kommer ofte fra omsorgsforhold preget av uro og ustabilitet. En viktig oppgave for barnevernet er derfor å gi barnet stabil og god voksenkontakt samt sørge for kontinuitet i omsorgen.
Som statsråd møter jeg ofte barn og unge med erfaring fra å bo på institusjon. De er tydelig på at de opplever utrygghet i forkant av en ny anbudsrunde. Langsiktige løpende avtaler kan bidra til at de voksne på institusjonen heller kan konsentrere seg om å gi tett oppfølging av barn og unge, fremfor å delta i jevnlige anbudskonkurranser med den påfølgende usikkerhet som oppstår for barna.
Ideell sektor har i lengre tid også pekt på de uheldige konsekvenser av jevnlige anbudsrunder. Blant annet har ideell sektor vært opptatt av den ressursallokering som skjer fra fagressurser til administrasjon, barnas erfaringer og at faglige suksesskriterier får status som bedriftshemmeligheter i konkurranseøyemed.
Ordninger som bidrar til økt forutsigbarhet har vært godt mottatt av ideell sektor. Økt langsiktighet i avtalene har medført at ansatte kan konsentrere mer av sine ressurser om den viktigste oppgaven som er å gi utsatte barn og unge trygg og stabil omsorg.
Vårt utgangspunkt er at kapasiteten i statlige institusjoner skal utnyttes på en best mulig måte før private tiltak tas i bruk. Dette for å sikre en mest mulig effektiv utnyttelse av offentlige ressurser. Jeg ønsker et barnevern der ideelle organisasjoner har en selvsagt plass, og i mindre grad et markedsstyrt tilbud. Ved kjøp av private plasser skal derfor ideelle aktører prioriteres framfor andre private aktører, dermed reduseres bruken av de kommersielle institusjonene først. Dette er et politisk valg. Jeg viser også i denne sammenheng til at Regjeringen har inngått en overordnet samarbeidsavtale om leveranser av helse- og sosialtjenester med ideelle aktører.
Tjenester som skal ytes av private og ideelle aktører skal tilfredsstille de samme krav til innhold, kvalitet og kompetanse som de tjenester Bufetat selv utfører. Ved inngåelse av langsiktige avtaler vurderes derfor blant annet barnas behov, faglig innhold og kompetanse, samarbeidsrelasjoner til kommunalt barnevern og andre fagområder nøye.
Oppgaveløsningen i barnevernet stiller store krav til ansattes kompetanse. I dette perspektivet er det verdt å merke seg at andelen ansatte med høyere utdanning er høyest i ideelle institusjoner og lavest i de kommersielle institusjonene. Når ideelle aktører samtidig tilfredsstiller øvrige kvalitetskriterier gir det et godt utgangspunkt for å gi barn gode og trygge omsorgsbetingelser.
Ved inngåelse av nye avtaler med ideelle aktører skal tidsavgrensede kontrakter erstattes av langsiktige avtaler med mulighet for oppsigelse. For å sikre at langsiktige avtaler inngås med ideelle organisasjoner som har det beste faglige og økonomiske tilbudet, gjennomfører Bufetat konkurranse med forhandling. En forutgående prekvalifisering sikrer blant annet at aktører som ikke tilfredsstiller kravene til å være ideell organisasjon unngår å bruke unødige ressurser på å inngi tilbud.
Anskaffelsesregelverkets del I setter ikke noe generelt forbud mot å inngå løpende avtaler (tidsubegrensede avtaler) så lenge det har vært en forutgående konkurranse og det er en klar, entydig oppsigelsesklausul i kontrakten som inngås.
Jeg mener barnevernstjenester er en type oppgaver som en velferdsstat skal ta et ansvar for. I dette arbeidet mener jeg ideelle organisasjoner har en viktig rolle, spesielt fordi de ikke har krav om utbytte til eierne slik kommersielle aktører har, men bruker de samlede ressursene til å styrke tilbudet til utsatte barn og unge.