Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1025 (2012-2013)
Innlevert: 18.03.2013
Sendt: 18.03.2013
Besvart: 22.03.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Da Stortinget vedtok markaloven ble idrett likestilt med friluftsliv og naturopplevelser i lovens formål. Fylkesmannen har nå ute et verneforslag som vil forby sykling på blåmerkede stier i ofte populære sykkelområder. Det arbeides aktivt med å dempe brukerkonflikter og dugnad gjøres for å sikre mot ekstra slitasje.
Er statsråden av den oppfatning at sykling på disse områdene medfører en trussel, og vil et slikt forbud, etter statsrådens mening, være forenlig med lovens formål etter de endringer Stortinget foretok?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Fylkesmannen i Oslo og Akershus har nylig sendt utkast til verneforslag for fire friluftsområder i Marka på høring, med høringsfrist 15. april 2013. Dette gjelder områdene Skjennungsåsen, Godbekken, Hauktjern og Spinneren.
I forslaget til verneforskrifter etter markaloven er det foreslått at sykling skal være forbudt på blåmerka stier i disse fire områdene. Fylkesmannen har spesifikt bedt om innspill på dette forslaget i høringsprosessen. Jeg er også kjent med at Fylkesmannen er i dialog med ulike brukergrupper om dette.
De fire områdene er bynære, lett tilgjengelige og mye brukt, og forslaget om sykkelforbud er noe mange har engasjert seg i. Jeg har forståelse for at folk kan bli redde for at mulighetene til å drive en aktivitet de er glade i, skal forbys.
Jeg mener brukerkonflikter mellom syklister og andre i Marka fortrinnsvis bør løses på andre måter enn gjennom forbud. Jeg har tidligere uttalt at det ikke vil bli aktuelt med totalforbud mot sykling på blåmerka stier i de foreslåtte verneområdene i Marka. Etter høringen vil Fylkesmannen sende en innstilling med forslag til vernevedtak til Miljøverndepartementet, som forbereder saken før den endelig avgjøres av Kongen i statsråd. Jeg vil se nøye på dette spørsmålet når saken kommer på mitt bord.