Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1029 (2012-2013)
Innlevert: 18.03.2013
Sendt: 19.03.2013
Besvart: 22.03.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Det nylig oppnevnte skatteutvalget, ledet av Hans Henrik Scheel, skal vurdere det norske selskapsskattenivået i lys av den nedtrapping mange land har iverksatt eller varslet. I Finansavisen 16. mars uttaler utvalgsleder at han ikke utelukker at lavere selskapsskatt vil finansieres ved økt personskatt eller økte avgifter.
Er det en del av mandatet at utvalget også skal finne finansiering av eventuelle forslag om redusert selskapsskatt, og støtter statsråden utvalgslederen når han sender regningen til husholdningene?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Regjeringen oppnevnte 15. mars 2013 et offentlig utvalg som skal vurdere selskapsbeskatningen i lys av den internasjonale utviklingen. De ulike delene av det norske skattesystemet er tett integrert, med 28-prosentsatsen på alminnelig inntekt som et felles anker i person- og selskapsbeskatningen. Endringer i selskapsskatten må derfor både proveny- og systemmessig vurderes i sammenheng med det øvrige skattesystemet. Utvalget skal legge til grunn at forslagene samlet sett bør være om lag provenynøytrale. Jeg viser for øvrig til utvalgets mandat som er offentlig tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/pressesenter/pressemeldinger/2013/nytt-offentlig-skatteutvalg/mandat-for-skatteutvalg.html?id=717833.