Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1060 (2012-2013)
Innlevert: 21.03.2013
Sendt: 22.03.2013
Besvart: 03.04.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Hvordan ser statsråden for seg at en kan løse de økonomiske merbelastningene fengselshelsetjenesten påføres når et stort antall innsatte ikke har ID nummer, og således ikke får refundert egenandelen ved elektronisk bestilling av medisiner på blå resept?

Begrunnelse

Apotekene har nytt IT-system, hvor pasienter skal legges inn med 11-sifret personnummer. De som ikke har dette skal kunne få et D-nummer fra Likningskontor/Folkeregister. Dette er særlig en utfordring for Halden fengsel med hele 45 % utenlandske innsatte. Mange av disse personene har ikke rett til å få D-nummer, men de har fortsatt rett til nødvendig helsehjelp. Pasienter som får medisiner utskrevet på blå-resept og ikke har personnummer eller D-nummer, får ikke refundert egenandel. Fengselshelsetjenesten ser at utgiftene deres har skutt i været. Som kommunal helsetjeneste må de dekke hele summen som om medikamentene ble bestilt på hvit resept. Dette får igjen den konsekvens at det blir mindre penger igjen til den øvrige kommunale helsetjenesten. Kommuner med fengsel med mange utenlandske innsatte får dermed en særlig økt økonomisk belastning og det er ønskelig å få vite hvordan statsråden mener at denne saken kan løses.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Det er noe uklart hva som er problemet her. Så langt departementet kan se skal det ikke være noe i regelverket eller de tekniske løsningene i apotek og Helfo som tilsier at norske fengsler skal få økonomiske merbelastninger på grunn av blåresepter til utenlandske innsatte uten personnummer eller D-nummer.
Utenlandske innsatte i norske fengsler sin rett til å få legemidler forskrevet på blå resept er ikke avhengig av om de har norsk personnummer eller D-nummer. Retten til helsehjelp for ovennevnte følger av pasient- og brukerrettighetsloven, med tilhørende presiseringer i forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket §§ 2 og 5. Når det gjelder dekningen av utgifter til legemidler, følger det av folketrygdloven § 2- 17 (Medlemskap under fengselsopphold mv.) fjerde ledd at «utgifter til helsetjenester for personer som ikke er medlemmer i trygden under frihetsberøvelsen, dekkes som om vedkommende var medlem i trygden, forutsatt at utgiftene ikke dekkes av andre eller av vedkommendes egne midler».
For innsatte som ikke er medlem av folketrygden, er følgelig trygden en sekundærkilde for dekning av utgifter til helsetjenester. Dersom den innsatte har egne midler, blir utgifter til legemidler ikke dekket gjennom blåreseptordningen. Eksempel på når ”andre” dekker utgiftene vil være innsatte EØS-borgere som er omfattet av EØS-avtalens trygdeforordning (forordning 883/2004) og som oppholder seg midlertidig i Norge. Disse er gjennom forordningen sikret retten til å bli omfattet av norsk lovgivning, herunder folketrygdloven. Enkelte innsatte i norske fengsler vil således få dekket sine utgifter som om de var medlemmer, men for hjemlandets regning.
Når legemidler forskrives på blå resept, dekker trygden utgiftene til legemidlene minus en egenandel. Egenandelen på blå resept er i 2013 på 38 prosent av reseptbeløpet, men ikke mer enn 520 kroner per utlevering av et kvantum svarende til tre måneders forbruk. Egenandeler på blå resept inngår i egenandelstak 1. Når egenandelstaket er nådd (2040 kroner i 2013), får pasienten frikort. Folketrygden dekker deretter alle egenandeler som påløper resten av kalenderåret.
Ved forskrivning av legemidler på resept skal vanligvis personnummer eller D-nummer oppgis, både på resepten og i apotekenes datasystem. Ved forskrivning av e-resept til personer uten personnummer eller D-nummer, blir det automatisk generert en låst resept. Den er knyttet til et referansenummer som må oppgis på apoteket ved uthenting. Ved ekspedering i apotek er det mulig å legge inn kun fødselsdato og navn for personer som mangler et slikt nummer. Helfos oppgjørsordning godtar også dette. Det skal dermed ikke være noe ved de tekniske løsningene i apotek eller Helfo som gjør at utenlandske innsatte ikke kan få legemiddelutgifter dekket på blå resept på vanlig måte.
Automatisk frikort ble innført i 2010. Dette innebærer at alle betalte egenandeler rapporteres inn til Helfo gjennom oppgjørskrav fra apotek/behandler, og når datasystemet i Helfo har registrert at en persons innbetalte egenandeler overstiger taket, blir frikort automatisk sendt vedkommende. Frikort blir imidlertid ikke utstedt automatisk for personer uten person- eller D-nummer. For pasienter uten personnummer eller D-nummer er det mulig å få utstedt frikort ved oppnådd egenandelstak ved å sende inn dokumentasjon på betalte egenandeler til Helfo. Dette kan gjøres i form av originale, spesifiserte kvitteringer fra apoteket eller utskrift fra apotekenes datasystem. Dersom blåresepter til samme person er ekspedert ved ulike apotek, må dokumentasjon fremskaffes fra hvert av apotekene dersom alle egenandeler skal bli regnet med. I disse tilfellene vil HELFO behandle kravet manuelt, rekvirere D-nummer og deretter fatte vedtak om frikort.
Dersom det er flere spørsmål knyttet til denne saken, vil jeg oppfordre Halden fengsel til å ta direkte kontakt med Helfo for å avklare eventuelle problemer.