Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til finansministeren

Dokument nr. 15:1073 (2012-2013)
Innlevert: 22.03.2013
Sendt: 25.03.2013
Besvart: 05.04.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Har Finansdepartementet godkjent at Norges Bank ikke vil svare på de spørsmålene OECDs kontaktpunkt i Norge har stilt knyttet til Statens Pensjonsfond-Utlands investering i POSCO, og deler finansministeren Norges Banks vurdering av at banken ikke underlagt OECDs retningslinjer?

Begrunnelse

Forum for utvikling og miljø (paraplyorganisasjon for 54 norske miljø-, utviklings- og fredsorganisasjoner) klaget i oktober 2012 Norges Bank inn for OECDs kontaktpunkt i Norge for investeringen i det sørkoreanske stålselskapet POSCO. Klagen er også rettet til kontaktpunktene i Sør Korea hvor selskapet er registrert, og i Nederland fordi et nederlandsk pensjonsfond ABP/APG også har investert i POSCO. Klagen mot selskapet og investorene er knyttet til miljøødeleggelser og menneskerettighetsbrudd i forbindelse med etablering av et enormt stålverk i den fattige delstaten Orissa i India.
Klagen fra Forum for utvikling og miljø har ført til at OECDs kontaktpunkt i Norge for første gang har åpnet en sak mot det norske oljefondet. Som medlem av den internasjonale organisasjonen OECD har Norge underlagt seg OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. OECD har et kontaktpunkt i hvert land, som skal vurdere om selskaper og investorer overholder regelverket.
Mens det nederlandske pensjonsfondet som er klaget inn i samme sak har innrømmet at de har et medansvar og inngått en avtale om å bruke sitt handlingsrom overfor selskapet, nekter Norges Bank å svare på spørsmålene som det norske kontaktpunktet har stilt om investeringen med svarfrist 25. januar. Dette til tross for at Kapittel 2 i mandatet for forvaltningen av Statens Pensjonsfond Utland slår fast at: « § 2-2. Eierskapsutøvelse (2) Eierskapsutøvelsen skal baseres på FNs Global Compact, OECDs retningslinjer for eierskapsutøvelse og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. Banken skal ha interne retningslinjer for utøvelse av eierrettighetene hvor det framgår hvordan disse prinsippene er integrert.» Fondet i Nederland har til sammenligning ingen slik referanse til OECDs retningslinjer.
Til Dagsavisen 8. mars i år opplyser det norske kontaktpunktets leder, Hans Petter Graver at Norges Bank har svart at banken ikke er underlagt OECDs retningslinjer som en begrunnelse for ikke å svare på spørsmålene som er sendt fra OECDs kontaktpunkt i Norge.
I fjor fremmet undertegnede og Borghild Tenden et firedelt representantforslag (Dokument 8:81 S (2011-2012) for å styrke den etiske forvaltningen at Statens Pensjonsfond-Utland. Et av forslagene (forslag 4) var at Norges Bank bør utvise mer åpenhet i sitt eierskapsarbeid. Til dette forslaget svarte finansministeren i brev til stortingets finanskomite, datert 19. april 2012 at det er stor åpenhet om flere av virkemidlene NBIM bruker i eierskapsarbeidet, bl.a. stemmegivning, høringsuttalelser og forventningsdokumenter. Det er i denne sammenhengen interessant å registrere at Norges Bank så langt har nektet å svare OECDs norske kontaktpunkt på alle de 33 spørsmålene kontaktpunktet har stilt om investeringen i det sør-koreanske selskapet POSCO. Et av disse er hvordan NBIM har integrert OECDs retningslinjer i sitt aktive eierskap. NBIM avviser også at OECDs kontaktpunkt har grunnlag for å behandle klagen Forum for utvikling og miljø har framsatt om at investeringen i selskapet POSCO bryter med OECDs retningslinjer. Dette til tross for at nettopp OECDs retningslinjer utgjør det formelle grunnlaget i mandatet for Norges Banks eierskapsutøvelse.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Norges Bank forvalter Statens pensjonsfond utland etter et mandat fastsatt av departementet. Mandatet er rammepreget og prinsippbasert og forutsetter at forvalter fastsetter mer detaljerte interne regler. Rammeverket for forvaltningen av Statens pensjonsfond innebærer at Norges Bank har en viss grad av frihet i gjennomføringen av forvaltningen. Løpende detaljstyring fra departementet er verken mulig eller ønskelig.
Mandatet for Statens pensjonsfond utland slår fast at Norges Bank skal ha som overordnet målsetning i sin eierskapsutøvelse å sikre fondets finansielle interesser. I mandatets § 2-2 andre ledd er det også vist til internasjonalt anerkjente prinsipper, herunder OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. I bankens strategi for ansvarlige investeringer går det fram at eierskapsutøvelsen er basert på disse prinsippene.
Jeg er kjent med at det norske OECD kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv har henvendt seg til Norges Bank. I tråd med den etablerte ansvars- og rolledelingen mellom departementet som eier og Norges Bank som forvalter og kravene stilt i mandatet, er det Norges Bank selv som må ta stilling til besvarelse av slike henvendelser. Det er ikke noe som skal forelegges departementet for godkjennelse.
Norges Bank har opplyst at det har vært møter og kontakt mellom Norges Bank og OECDs kontaktpunkt i den aktuelle saken, hvor banken blant annet har gjort rede for sin eierskapsutøvelse. Så vidt jeg er kjent med, ligger saken fortsatt til behandling hos det norske OECD kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv.