Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1108 (2012-2013)
Innlevert: 04.04.2013
Sendt: 04.04.2013
Besvart: 11.04.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): En gjennomgang av tall fra Avinor synes å tyde på at nesten samtlige av landets mest brukte flyplasser har hatt en økning i antall forsinkelser de siste årene. Gjennomgangen viser også at nesten hvert femte fly som har tatt av fra Gardermoen hittil i år har vært forsinket. Det er økning fra i fjor og året før.
Hvilke tiltak gjennomføres av Avinor for å snu denne utviklingen og for å sikre mindre omfang av forsinkelser både på landets hovedflyplass og på øvrige flyplasser i landet?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Punktligheten ved Avinors lufthavner er høy sammenlignet med andre land, og Avinor har vunnet flere internasjonale punktlighetspriser.
Ifølge Avinor har konsernets totale punktlighetstall ligget på fra 86 til 89 prosent de siste fire årene. I 2012 oppnådde selskapet sitt eget interne mål om 88 prosent punktlighet. For øvrig har punktligheten ved de mest trafikkerte lufthavnene gjennomgående ligget på mellom 85 og 90 prosent de siste årene. Oslo lufthavn, Gardermoen, har de siste fire årene hatt en punktlighet i området 86 til 88 prosent. Punktligheten på Gardermoen i 2012 endte på over 86 prosent i 2012, på tross av driftsforstyrrelsene sommeren 2012.
Norge har spesielle klimautfordringer om vinteren. Både Avinor og de norske flyselskapene har lang erfaring med, og kunnskap om, vinterdrift. Det vil være store naturlige variasjoner i vinterforholdene fra år til år. I deler av Norge har vinteren i år vært såpass krevende at trafikken har blitt påvirket.
Oslo Lufthavn, Gardermoen, innførte nye innflygingsrutiner i slutten av februar. De nye rutinene skal gi kortere og mer effektive innflyginger enn tidligere. Ifølge Avinor vil man ved iverksettelsen av slike endringer redusere rutinemessig antall flygninger som kan håndteres i løpet av en time. Dette gjøres av sikkerhetshensyn og kan gi seg utslag i forsinkelser, særlig i de mest trafikktette periodene. Ifølge Avinor hadde flere flyselskap også fått mangelfulle kartdata fra sine underleverandører, noe som ga seg utslag i betydelige forsinkelser, særlig de første dagene. Avinor har opplyst at alle aktørene var orientert om omleggingen i luftrommet.
Avinor har ellers siden sommeren 2012 iverksatt en rekke tiltak som skal sikre en stabil trafikkavvikling sommeren 2013. Blant annet har Avinor leid inn flygeledere som har begynt opplæringen nå. Avinor er også i gang med å forhåndsavtale overtid med flygeledere for å være sikre på at vakter dekkes opp sommeren 2013. Selskap mener nå å ha kontroll på avviklingen av sommertrafikken, men vil for sikkerhets skyld gjøre en ny internrevisjon av planene for trafikkavviklingen.
I tiden framover skal Avinor i gang med store infrastrukturprosjekter, blant annet ved Stavanger lufthavn, Sola, samtidig som utbyggingen ved Oslo lufthavn tiltar i omfang. Dette vil medføre noen reguleringer som vil kunne skape forsinkelser, særlig i de mest trafikktette periodene. Avinor arbeider sammen med flyselskapene for å minimere forsinkelsene, men det er på det rene at trafikken vil bli kunne bli påvirket under arbeidene.