Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1202 (2012-2013)
Innlevert: 19.04.2013
Sendt: 22.04.2013
Besvart: 02.05.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Flere sykehus sliter med røde tall samtidig som de trenger å spare opp overskudd for å kunne investere i ny bygningsmasse, delvis pga. vedlikeholdsbehov og delvis pga. behov for økt kapasitet. Dette skaper en nærmest umulig situasjon. I følge NRK Rogaland 19.04.12 vil kutt i driften ved Stavanger Universitetssykehus medføre økte ventelister.
Hvilken koordinering har myndighetene på at innsparinger et sted ikke medfører utgiftsøkninger på andre budsjetter, i dette tilfelle blant annet sykelønn?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Det har vært en vekst i bevilgningen til spesialisthelsetjenesten gjennom flere år. Bevilgningen dekker alle helseforetakets kostnader, også kostnader knyttet til investeringer. Gjennom basisbevilgningen får Helse Vest RHF overført om lag 1 mrd. kroner årlig til investeringer. I tillegg til disse midlene kan helseforetakene også søke om lån til investeringsformål. De regionale helseforetakene har et ansvar for å fordele bevilgningen mellom helseforetakene. Slik bør det også være. Jeg mener at beslutninger om lokale prioriteringer og organisering av tjenestene best tas nært de det gjelder.
Som helseminister setter jeg krav og rammer for helseforetakene. Til grunn for disse føringene ligger det i tillegg til faglige og økonomiske hensyn, også vurderinger knyttet til sektorens samfunnsansvar. Gjennom foretaksmøte og oppdragsdokument for Helse Vest RHF i 2013 har jeg formidlet en klar målsetning om at gjennomsnittlig ventetid for behandling i spesialisthelsetjenesten skal reduseres. Dette vil gi pasienter raskere behandling, men vil blant annet også kunne bidra til å redusere utgifter til sykepenger.
Et annet konkret eksempel på koordinering mellom flere sektorer er ordningen ”Raskere tilbake”. Gjennom denne ordningen kan pasienter som er sykmeldt, eller står i fare for å bli sykmeldt, få raskere tilbud om behandling. Dette er til fordel for pasienten, men kan også gi en gevinst for samfunnet som helhet i form av økt verdiskapning i arbeidslivet og reduserte utgifter til sykepenger.