Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1215 (2012-2013)
Innlevert: 23.04.2013
Sendt: 23.04.2013
Besvart: 29.04.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Undertegnede har blitt kontaktet av Steinkjer FK, G 16. Fotballaget har tatt kontakt med Veidekket Entreprenør AS, og blitt enige om å plukke brøytstikker og søppel langs veien. Dette for å tjene inn penger til deltakelse på fotballturnering i sommer. Krav fra Arbeidstilsynet innebærer at de ikke kan gjennomføre dugnaden, da de måtte være over 18 år for å plukke søppel og brøytstikker langs veiene.
Vil statsråden ta et snarlig initiativ for å fjerne rigide regler slik at ungdom kan delta på slik dugnad?

Begrunnelse

Årets store hendelse for Steinkjer FK, G 16, er deltakelse på fotballturneringen Dana Cup, i Danmark. Å delta på turneringer koster, som kjent, en god del penger. Derfor har guttene som er 16 år, tatt initiativ og kontaktet Veidekket Entreprenør AS, hvor de tilbød seg å samle inn brøytstikker og plukke søppel langs veikanten. For dette dugnadsoppdraget ble det avtalt at laget kunne tjene inn kr. 1000 per spiller.
Like før helga i uke 16, då., mottok Steinkjer FK, kontrabeskjed om at de likevel ikke kunne få gjennomføre denne dugnadsjobben. Dette skyldtes at det var krav fra Arbeidstilsynet om at man måtte være fylt 18 år for å utføre arbeid på veg, og at dette også gjaldt dugnadsarbeid som å ta opp brøytestikker og/eller plukke søppel. I tillegg var det krav om at alle som skulle delta måtte ha arbeidsvarslingskurs 0. Riktignok er ikke dette noe omfattende kurs, men et interaktivt kurs som tar få minutter å gjennomføre.
Undertegnede mener det er et paradoks at de samme guttene kan ferdes på vegen med lett motorsykkel, men ikke er gamle nok til å gå til fots langs veikanten og plukke søppel.
For at ungdommer skal kunne delta på fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi, er det en lang tradisjon på at ungdommene selv tar på seg dugnadsarbeid for å tjene inn penger til klubbkassa, og som da er øremerket f.eks. en fotballturnering. Undertegnede håper statsråden ser verdien av at ungdommer selv deltar på slik dugnadsinnsats, og håper statsråden, raskt og effektivt vil legge til rette for å lempe på alle rigide regler som forhindrer frivillig dugnadsinnsats blant ungdommer.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Når det gjelder den konkrete saken representanten Eriksson tar opp, synes den å bero på en misforståelse. Arbeidstilsynet kan ikke se å ha vært i befatning med denne saken. Det er ikke krav fra Arbeidstilsynet som innebærer at en slik dugnad ikke kan gjennomføres, eller at man må være 18 år for å plukke søppel eller brøytestikker langs veien. Det er heller ikke noe krav i regelverket om at de som skal delta i slikt dugnadsarbeid må ha ”arbeidsvarslingskurs 0”. Det er arbeidsgiver, i dette tilfellet Veidekke, som må vurdere om dette dugnadsarbeidet kan gjennomføres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.
Det er riktig at arbeidsmiljømyndighetene er opptatt av å ivareta unge arbeidstakeres sikkerhet i arbeidslivet. Vi vet at unge arbeidstakere er mer utsatt for skader og ulykker i arbeidet. Av den grunn finnes det også særskilt regulering som pålegger arbeidsgiver å ta hensyn til at unge arbeidstakere kan være mer utsatt for risiko, bl.a. på grunn av manglende arbeidserfaring. Det er presisert i regelverket at personer under 18 år ikke skal utføre noen nærmere spesifiserte arbeidsoppgaver som kan medføre særlig risiko for helseskade (Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 12). Arbeid ved vei inngår ikke blant disse. Ut over dette er det arbeidsgiver som i det enkelte tilfellet må vurdere om arbeidet er så farlig, at det derfor ikke kan utføres av barn og ungdom under 18 år.
Mye frivillig arbeid/dugnadsarbeid utføres i dag av barn og ungdom. Dette er bra, og slik skal det fortsatt være. Det har ikke vært en innstramming i regelverk eller endring i Arbeidstilsynets praksis på dette området.