Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1229 (2012-2013)
Innlevert: 24.04.2013
Sendt: 25.04.2013
Besvart: 03.05.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I helse- og omsorgskomiteens innstilling til statsbudsjettet for 2013 (Innst. 11 S (2012-2013)) ber en samlet komité om at hele kapasiteten ved private og ideelle behandlingstiltak som har avtale med helseforetak, ikke bare volumet som omfattes av avtalen med helseforetaket, gjøres tilgjengelig for fritt sykehusvalg.
Hvordan vil statsråden følge opp en samlet komiteens merknad?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Stortinget behandlet 18. mars 2013 Meld. St. 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. Alkohol – narkotika – doping, jf. Innst. 207 S (2012 – 2013).
I innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen står det at

”Komiteen ber om at hele kapasiteten ved private og ideelle behandlingstiltak som har avtale med helseforetak, ikke bare det volumet som er omfattet av avtalen med helseforetaket, gjøres tilgjengelig for fritt sykehusvalg.”

Jeg vil anta at det er denne merknaden representanten sikter til. Merknaden er ikke i samsvar med regjeringens politikk, og ut fra det jeg erfarer avspeiler denne merknaden ikke komitéflertallets syn. Jeg legger til grunn at dette blir rettet opp på egnet måte.