Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1231 (2012-2013)
Innlevert: 24.04.2013
Sendt: 25.04.2013
Besvart: 03.05.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Mener statsråden at eventuelle frigjorte midler etter en eventuell fremtidig nedbemanning av Sivilforsvaret skal beholdes i Sivilforsvaret for å sikre bedre kompetanse, mer øving og effektivitet i Sivilforsvarets oppgaver, eller vil statsråden benytte slike resurser til andre formål?

Begrunnelse

NOU 2013:5 foreslår bl.a. å redusere bemanningskapasiteten i Sivilforsvaret fra 8 000 mannskaper til 4 000 mannskaper. Utgangspunktet for en slik nedbygging skal møtes med økt profesjonalisering av mannskapene gjennom øving, kompetanseløft mv. Formålet er altså ikke å spare penger og mye vil tyde på at en slik endring rent faktisk vil øke kostnadsnivået samlet sett.
Jeg forventer ikke at statsråden vil gi utrykk for sitt syn på NOUen før det fremlegges sak for Stortinget, men jeg har registrert statsrådens uttalelse til Lofotposten 11. april d.å. Der fremgår det at statsråden sier følgende om den omtalte NOU:

"Blant annet foreslås å halvere Sivilforsvaret fra 8 000 til 4 000 personer. Blir det gjennomført, må denne ressursen erstattes gjennom å styrke de frivillige organisasjonene."

Dette kan tolkes i retning av at eventuelle frigjorte midler etter en slik nedjustering skal gå til frivillige formål og ikke til å forbedre kvalitet og aktivitet i Sivilforsvaret. Det er behov for å få en avklaring av statsrådens syn på det spørsmålet.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og jeg fikk 8. april 2013 overlevert NOU 2013: 5 Når det virkelig gjelder. Utvalget har i henhold til mandatet vurdert organisering, videreføring, avvikling eller sammenslåing av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven.
Hovedformålet med utvalgets arbeid var å vurdere om dagens organisering, grad av samordning og anvendelse av de tre kapasitetene er hensiktsmessig og tilstrekkelig effektiv for å ivareta de samfunnssikkerhetsmessige behov i fredstid. Dette skulle ses i sammenheng med organisasjonenes oppgaver i væpnet konflikt. Utvalget skulle vurdere ulike former for sammenslåinger, samordning og effektiviseringstiltak for å få den beste beredskapen ut fra de tilgjengelige ressursene.
NOU 2013: 5 inneholder en rekke forslag. Et av forslagene er at antallet tjenestepliktige mannskaper i Sivilforsvaret som gjennomgår utdanning og lokal opplæring halveres.
Slik jeg leser dette forslaget vil halvering av styrken bl.a. kunne frigjøre ressurser som vil kunne styrke grunnutdanningen og kompetansen i Sivilforsvaret.
Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet legger opp til at NOU 2013: 5 sendes på høring snarest mulig. Etter at høringsrunden er gjennomført vil utredningen bli behandlet i de to departementer. Forsvarsministeren og jeg vil deretter følge opp saken med Stortinget på en passende måte.