Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1265 (2012-2013)
Innlevert: 02.05.2013
Sendt: 03.05.2013
Besvart: 23.05.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Kan statsråden helt konkret dokumentere gjennomførte øvelser i Sivilforsvaret for 2012 og planlagte øvelser i 2013, samt vurdere om øvingsomfanget i begge disse år samstemmer med Stortingets forutsetninger?

Begrunnelse

Justis- og beredskapsministeren har ved flere anledninger understreket behovet for mer øvelse for å forberede seg på eventuelle større hendelser. Sivilforsvaret har i flere år måttet nedprioritere øvingsaktivitet på grunn av omstilling. Etter terroranslaget mot Norge 22/7 spilte Sivilforsvaret en viktig rolle som støttefunksjon for nødetatene.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Regjeringen omtalte i St. melding nr. 22 (2007-2008) et stort moderniserings- og omstillingsbehov i Sivilforsvaret. Sivilforsvaret har på denne bakgrunn gjennomgått en større moderniserings og omstillingsprosess siden denne meldingen ble framlagt, herunder at den operative innsatsstyrke er redusert fra 10 000 til 8000 mannskap.
Jeg opplyste til Stortinget i forbindelse med innstilling fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen om sak om beredskapen i Sivilforsvaret 13.12. 2011 at

«ambisjonen er at alt tjenestepliktig personell i de operative avdelingene skal øves innen 2014, slik det er forutsatt i St.meld. nr. 22.»

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) opplyser at øvingstallet for mannskapene i Sivilforsvaret er økt de senere år. I 2012 var plantallet 4400, men man lyktes i å øve 5059 mannskap. I 2013 er det planlagt å øve 5 000.