Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1277 (2012-2013)
Innlevert: 06.05.2013
Sendt: 06.05.2013
Besvart: 14.05.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): I forbindelse med presentasjonen av regjeringens tiltakspakke for treforedlingsindustrien uttalte Nærings- og handelsministeren til NTB at Södra Cell Tofte ikke betaler en eneste krone i formueskatt.
Kan statsråden redegjøre for om dersom norske eiere overtar det svenskeide Södra Cell Tofte, om de norske eierne da vil bli pålagt å betale formueskatt, og eventuelt hvor mye vil dette utgjøre i kroner?

Begrunnelse

Viser til den siste tids mediedekning av saken rundt salg/nedleggelse av svenskeide Södra Cell Tofte grunnet dårlig lønnsomhet.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg kan ikke gi opplysninger om ligningsverdien av bestemte formuesobjekter og formuesskatteplikten for enkeltpersoner, men jeg kan opplyse følgende om regelverket:
I spørsmålet er det vist til at Södra Cell Tofte ikke betaler formuesskatt. Det vil også gjelde dersom selskapet blir overtatt av norske eiere. Selskaper betaler ikke formuesskatt.
Personer bosatt i Norge er formuesskattepliktig for netto formue som overstiger 870 000 kroner. Formuen fastsettes til skattyters eiendeler med økonomisk verdi, med fradrag for gjeld. Formuesverdien av ikke-børsnoterte aksjer fastsettes til aksjens forholdsmessige andel av selskapets samlede skattemessige formue 1. januar året før ligningsåret.
Formuesskatten for ulike eiere kan være forskjellig, selv om de eier samme formuesobjekt. Det skyldes blant annet at eierens netto formue er avhengig av om eiendelene er finansiert med egenkapital eller gjeld. I tillegg er skatteplikten avhengig av om skattyter er bosatt i Norge og skattepliktig hit, eller om eieren er bosatt i og skattepliktig til et annet land.
For personer bosatt i Norge gjelder formuesskatteplikten uansett om formuen er plassert i Norge eller i utlandet. Personer bosatt i Norge som ønsker å kjøpe Södra Cell Tofte, er dermed allerede skattepliktig hit for sin netto formue som overstiger bunnfradraget. Dersom Södra Cell Tofte anskaffes til markedspris, blir kjøperen verken rikere eller fattigere. Det skjer bare en ombytting av eiendeler. Dersom alle eiendeler var verdsatt riktig og det ikke ble gitt rabatter, ville ikke et slikt kjøp få noen betydning for formuesskatten. Slik er ikke dagens regler utformet. Dagens regler medfører at dersom kapitalen som finansierer kjøpet opprinnelig var plassert som bankinnskudd eller børsnoterte aksjer, vil et kjøp av Södra Cell Tofte bidra til å redusere formuesskatten. Det samme kan være tilfelle dersom hele eller deler av kjøpet finansieres ved gjeldsopptak. Det spiller ingen rolle for kjøperens formuesskatteplikt hvorvidt selgeren er i formuesskatteposisjon eller ikke.