Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1286 (2012-2013)
Innlevert: 07.05.2013
Sendt: 07.05.2013
Besvart: 14.05.2013 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Ifølge informasjonsheftet "Norsk matproduksjon - i en komplett verdikjede" som er utgitt av Norsk Landbrukssamvirke blir det hevdet at Norge har en lav selvforsyningsgrad av mat på under 50 %. Som kjent foregår det langs kysten av Norge fiske og produksjon av fisk som i all hovedsak blir eksportert.
Dersom Norge sluttet å eksportere fisk og gikk over til å konsumere all fisk som blir fisket av norske fiskere i norsk farvann samt produsert på norske-kysten, hvor mye måtte da hver innbygger i Norge spise av fisk hver dag?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Norsk produksjon av sjømat, fangst og oppdrett, endte i 2012 på ca. 3,4 millioner tonn rund vekt. Norges sjømatråd har beregnet at dette tilsvarer ca. 36 millioner sjømatmåltider hver dag, hele året. Beregningen er basert på et eksportert volum i produktvekt på ca. 2,5 million tonn, pluss sjømat som går til innenlandsk konsum, anslått til i overkant av 100 000 tonn. Av ulike grunner er ikke disse tallene sammenlignbare med produksjonstallet i rund vekt. Tallene gir allikevel en størrelsesorden som kan benyttes.
Fordelt på i underkant av 5 millioner nordmenn, ved fratrekk av spedbarn og andre som ikke spiser sjømat, kan vi dermed anslå at hver av oss ville kunne inntatt ca. 8 sjømatmåltider per dag dersom vi beholdt all sjømaten selv. Sagt på en annen måte, om vi antar at hver av oss inntar to sjømatmåltider i uken, ville norsk produksjon av sjømat kunne forsyne en befolkning på 126 millioner mennesker.
Selvforsyningsgraden beskriver den norskproduserte andelen av matforbruket i Norge, nærmere bestemt hvor stor andel av de matvarene vi spiser som kommer fra innenlandskproduserte matvarer. Selvforsyningsgraden kan aldri overstige 100 prosent.
Ca. 10-15 prosent av sjømaten som konsumeres i Norge er importert, altså er selvforsyningsgraden for sjømat rundt 85 prosent. Begrepet tar ikke hensyn til eksport og gir derfor ikke en god beskrivelse av mulighetene for å dekke matvarebehovet med innenlandsk produksjon. En beregning av samlet selvforsyningsgrad for utvalgte matvarer tar heller ikke høyde for at kostholdet vil kunne endres i en krisesituasjon. Det er klart at dersom vi regner med eksporten av sjømat har Norge mer enn nok til å dekke befolkningens behov for protein og sunt fett. Selvforsyningsevnen for sjømat er dermed svært god. Men, vi behøver imidlertid også andre matvarer.