Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1341 (2012-2013)
Innlevert: 21.05.2013
Sendt: 21.05.2013
Besvart: 28.05.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): I dag har Tollvesenet en stasjonær trailerscanner, som er på Svinesund. I tillegg har Tollvesenet tre mobile scannere som skal dekke samtlige grenseoverganger og fergeanløp. Dette betyr i praksis at Tollvesenet i store deler av landet ikke har tilgang til scannere.
Har regjeringen en plan om å anskaffe flere scannere, slik at Tollvesenet får flere enn 4 scannere til sitt arbeid ved norske grenser?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Toll- og avgiftsetaten har i dag, som det påpekes i spørsmålet, én stasjonær skanner på Svinesund og tre mobile skannere. De mobile skannerne disponeres i hovedsak av Tollregion Oslo og Akershus, Tollregion Øst-Norge og Tollregion Sør-Norge. Skanneren i Tollregion Sør-Norge blir tidvis også brukt i Tollregion Vest-Norge, mens de øvrige mobile skannerne også har blitt benyttet utenfor sin tollregion.
Toll- og avgiftsetaten gjennomførte i 2012 en intern evaluering av etatens skannertjeneste. Evalueringen konkluderte med at bruk av skannere er svært effektivt, spesielt ved kontroll av gods. Bruken av skanner gjør at Toll- og avgiftsetatene kan gjennomføre flere kontroller, og kontrolldekningen blir høyere. Skannere innebærer også en vesentlig lettelse for næringslivet, siden kontroller gjennomføres betydelig raskere.
Skanneren i Tollregion Oslo og Akershus ble anskaffet i 2012. I 2013 vil det bli anskaffet
en ny mobil skanner for å erstatte den nå ti år gamle mobile skanneren i Tollregion Øst-Norge. Det vil være behov for å skifte ut også den andre av de eldste skannerne i løpet av de nærmeste årene.
Skannere er åpenbart et effektivt og avgjørende virkemiddel i grensekontrollen. Samtidig legger bruk av skanner beslag på relativt store kontrollressurser til utplukk av kontrollobjekter, tyding av skannerbilder og påfølgende manuell kontroll av objekter hvor skanningen indikerer mulige funn. Toll- og avgiftsdirektoratet har derfor anbefalt mobile skannere som etter risikovurderinger kan benyttes i hele og ved behov på tvers av tollregioner, fremfor å anskaffe faste skannere på alle grenseoverganger.
Regjeringen har ingen konkret plan om å anskaffe flere skannere til bruk i grensekontrollen. Jeg vil nøye vurdere en ev. ny anbefaling fra Toll- og avgiftsdirektoratet om behov for å anskaffe flere skannere. En slik anbefaling må som alltid vurderes opp mot etatens øvrige ressursbehov og prioriteringer.