Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1383 (2012-2013)
Innlevert: 29.05.2013
Sendt: 30.05.2013
Besvart: 11.06.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Hva vil statsråden gjøre for at overskridelsene og mangelen på sjåfører ikke skal ramme pasientbehandlingen i Helse Midt-Norge?

Begrunnelse

Et flertall i styret i Helse Midt-Norge har tvunget gjennom en overtagelse av private og velfungerende ambulansetjenester i regionen fra årsskiftet 2012/13. Dette til tross for advarsler fra mange hold om at dette ville medføre store kostnader og uro. Nå viser det seg etter et kvartal at kostnadene har oversteget budsjettet med 32 millioner kroner. Det ser også ut til at de sliter med å skaffe nok ansatte og vikarer.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg mener at vi ikke får et bedre ambulansetilbud i Midt-Norge ved å flytte beslutninger fra Stjørdal til Oslo. Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtok i desember 2011 at et nytt helseforetak, Ambulanse Midt-Norge HF, skulle overta driften av ambulansetjenesten fra 1. januar 2013.
Utvikling av medisinsk teknologi har gjort at moderne ambulanser kan tilby avansert akuttmedisinsk behandling på ulykkesstedet eller i hjemmet til den enkelte pasient. Dette sammen med målet om tettere samarbeid i den akuttmedisinske behandlingskjeden, der både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten inngår, tilsier at ambulansetjenesten bør være integrert med den øvrige helsetjenesten.
Strukturen for ambulansestasjoner har ikke blitt endret etter omorganiseringen, og målet har vært å heve kvaliteten og styrke beredskapen ved den enkelte stasjon. Ambulanse Midt-Norge HF har blant annet gått til innkjøp av 60 nye ambulansebiler og har nå totalt sett en bilpark i god stand. Fra 2015 er planen at ambulansetjenesten skal overføres til, og bli en integrert del av regionens tre etablerte helseforetak for sykehusvirksomhet.
Den samordningen som nå har skjedd gjennom å samle driften av ambulansetjenesten i Midt-Norge, har gjort det mulig å lage en felles IKT-plattform for hele tjenesten. Dette gjør det blant annet mulig å ta i bruk elektronisk pasientjournal i ambulansen og gir nye muligheter for dokumentasjon, informasjonsdeling og bedre samhandling rundt den enkelte pasient.
Helse Midt-Norge RHF mener at samlingen av ambulansetjenesten i egen virksomhet har gitt et godt utgangspunkt for en samordning og kvalitetsforbedring som vil komme pasienter og befolkningen i Midt-Norge til gode. Tidligere hadde Helse Midt-Norge RHF store underskudd blant annet fordi det forrige stortingsflertallet ikke bevilget midler knyttet til aktivitetsvekst. Siden 2005 har de regionale helseforetakene hatt en realøkning i sine basisrammer på 12 milliarder kroner og kommet i økonomisk balanse. Denne regjeringen mener at styringen av budsjettet for Helse Midt-Norge RHF bør skje i regionen og jeg føler meg trygg på at det regionale helseforetaket vil løse oppdraget til det beste for innbyggerne i landsdelen.