Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1384 (2012-2013)
Innlevert: 30.05.2013
Sendt: 30.05.2013
Besvart: 05.06.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Hva vil justis- og beredskapsministeren gjøre for å bringe ressurssituasjonen i Haugaland- og Sunnhordland politidistrikt opp på et akseptabelt nivå?

Begrunnelse

Det vises til en rekke spørsmål fra undertegnede om den svært vanskelige ressurssituasjonen ved Haugaland- og Sunnhordland politidistrikt, noe som bl.a. medførte at man ikke kunne rykke ut ved flere alvorlige hendelser.
Ressurssituasjonen er siden blitt noe bedre bl.a. som følge av at nyutdannede politistudenter fra politihøyskolen er tilført politidistriktet.
Situasjonen er imidlertid fortsatt ikke tilfredsstillende blant annet som følge av at manglende fengselsplasser i distriktet legger beslag på store politiressurser til flytting og fremstilling av fengslede.
Politidistriktet er fortsatt blant de lavest bemannede i landet, og ligger langt unna den bemanning som regjeringen selv har hatt som målsetting.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Justis- og beredskapsdepartementet fordeler årets budsjettmidler til Politidirektoratet, som igjen fordeler til det enkelte politidistrikt og særorgan etter gitte prinsipper.
Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt har fått 10 av de nye årsverkene i 2013. Politidistriktet fikk også tildelt midler til 10 nye politistillinger i 2012. Budsjettet for 2013 er økt med 7 % (13,2 mill. kr) fra 2012. Den gjennomsnittlige økningen til politidistriktene for øvrig var på 5,3 %. Politidirektoratet opplyser at politimesteren i Haugaland og Sunnhordland ikke er kjent med at alvorlige hendelser ikke har blitt prioritert, slik spørsmålsstilleren antyder i sin begrunnelse.