Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1425 (2012-2013)
Innlevert: 05.06.2013
Sendt: 06.06.2013
Besvart: 11.06.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Mener statsråden at politiets interne kjøreregler som norske politiledere skal følge når de uttaler seg i media er en god måte å sikre mer åpenhet i politiet?

Begrunnelse

I VG kunne vi 4. juni 2013 lese at politiet har utarbeidet et nytt regelverk for politiledere som skal uttale seg i media. I saken kan vi lese av flere politisjefer føler seg «kneblet av en toppstyrt info-strategi».
Undertegnede viser til Kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av statsministerens og justis- og beredskapsministerens redegjørelse i Stortingets møte 28. august 2012 om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. juli-kommisjonen. I Innst. 210 S (2012–2013) kan vi lese at:

«Komiteen slutter seg til kommisjonens vurderinger når det gjelder kultur- og ledelsesutfordringene som en sentral årsak til myndighetssvikten 22. juli (…)

Komiteen har merket seg at justis- og beredskapsminister Grete Faremo i kontrollhøringen 26. november 2012 uttalte at hun tar tak i ledelsesutfordringen. Komiteen mener at det er viktig å ikke bare endre ledelsesstruktur, men også ledelseskultur. Komiteen mener ledere i staten har vært for opptatt av å bestemme og for lite opptatt av å lede.»

Komiteen uttalte videre at:

«ledelseskultur henger sammen med hva slags kultur det er for å kritisere og varsle i det offentlige. Komiteen viser til at varsling er et tema som har fått økende interesse i det norske samfunnet. Varsling er når en arbeidstaker opplever kritikkverdige forhold på arbeidsplassen og sier formelt ifra om dette. Komiteen viser til at Norge har et lovverk for å beskytte varslere, men at en stor andel arbeidstakere fortsatt unnlater å varsle på grunn av usikkerhet. Komiteen vil understreke at dersom en uheldig kultur innen offentlig sektor skal endre seg, må det legges bedre til rette for kritikk og varsling.»

Under høringen til kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av 22. juli-redegjørelsene stilte undertegnede flere i politiet spørsmål om åpenhet, om varsling og om det er en kultur preget av frykt for uenighet. Undertegnede blir ikke beroliget av de nye retningslinjene, selv om Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier til VG at de ønsker debatt.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Som kjent er det Politidirektoratet som leder og samordner arbeidet i politidistrikt og særorgan, og det er også direktoratet som har ansvar for å legge til rette for helhetlig kommunikasjon i etaten. Politidirektoratet opplyser at hensikten med kjørereglene som VG omtalte 4. juni 2013, er å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. De opplyser videre at rådene ikke skal hindre debatt, men legge til rette for at man internt i politiet blant annet informerer hverandre om hvilke medieinitiativ som tas.
Jeg har tillit til at landets politiledere viser åpenhet overfor media og publikum for øvrig. God kommunikasjon er en grunnleggende forutsetning for å skape tillit mellom innbyggerne og politiet.