Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1449 (2012-2013)
Innlevert: 10.06.2013
Sendt: 10.06.2013
Besvart: 18.06.2013 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Norske leger og helseeksperter advarer i dagens VG flere befolkningsgrupper mot å spise oppdrettslaks.
Hva vil fiskeriministeren foreta seg for å skape trygghet for befolkningen ved å spise oppdrettslaks, og for at norsk lakseeksport ikke skal tape noe av sitt omdømme internasjonalt som et sunt, rent og godt næringsalternativ, noe som igjen kan ha store konsekvenser for hele oppdrettsnæringen og dens fremtid?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Jeg er opptatt av at vi skal sikre befolkningen trygg og sunn sjømat. Innholdet av fremmedstoffer i oppdrettsfisk overvåkes av Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) på vegne av Mattilsynet. Nivået er lavt sammenlignet med internasjonale grenseverdier for mattrygghet der slike finnes. I situasjoner hvor sjømattryggheten blir satt under tvil, er det viktig for næringens omdømme at myndighetene går bredt ut med tilgjengelig kunnskap på området.
De siste dagene har Mattilsynet og NIFES delt sin kunnskap på dette feltet. Målet har vært å sørge for at kunnskapen når ut til befolkningen. Det er også lagt ut informasjon på relevante nettsider, blant annet hos Mattilsynet og hos NIFES.
Kunnskap og dokumentasjon er viktig for å ivareta sjømattryggheten. I tillegg til å overvåke fremmedstoffinnhold i villfisk, oppdrettsfisk, fôrråvarer og fôr, arbeider våre fagetater med å få mer og bedre kunnskap om mattrygghet, helseeffekter av sjømatkonsum og om eventuelle utfordringer knyttet til nye fôrråvarer. Disse forskningsområdene har prioritet, slik at vi også i fremtiden skal kunne ivareta sjømattryggheten.