Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1473 (2012-2013)
Innlevert: 12.06.2013
Sendt: 13.06.2013
Besvart: 20.06.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Statsråden viser i db 11. juni til at regjeringen i inneværende periode skal bygge 174 veiprosjekter og at 80 av disse skal finansieres med bompenger.
Kan jeg derfor tillate meg å be om en oversikt over alle de 174 prosjektene spesifisert på hvilke prosjekter som skal statlig finansieres m/ kostnadsoverslag på hvert prosjekt, spesifisert hvilke 25 bompengeprosjekter som er startet opp og kostnadsoverslag på disse hvor både det statlig bidraget og bompengene kommer frem og det samme på de resterende 55 prosjektene?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Vedlagt følger en oversikt over prioriterte prosjekter i Nasjonal transportplan 2014-2023. Prosjekter som er åpnet/åpnes for trafikk før 2014, er ikke tatt med i oversikten selv om det gjenstår restbevilgning/refusjoner. Dette er årsaken til at listen bare omfatter rundt 150 prosjekter.
Prosjekter som er startet opp eller vedtatt startet opp, er merket med «B» i kolonnen «Bundet prosjekt (B)». Om prosjektene delfinansieres med bompenger eller ikke, framgår av kolonnen «Bomp eller kun stat».
Kostnadsanslagene for bundne prosjekter, inkl. forutsatt fordeling mellom statlige midler og annen finansiering, er hentet fra grunnlagsmaterialet for Prop. 1 S (2012-2013).

Vedlegg til svar:

Lenke til vedlegget i pdf-format