Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1475 (2012-2013)
Innlevert: 13.06.2013
Sendt: 13.06.2013
Besvart: 24.06.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Det vises til statsrådens svar på Dokument 15:1446 2012-2013. Statsråden omgår sakens kjerne - om regjeringen antar at skatteendringer vil medføre at færre prosjekter realiseres. Finanskomiteens leder hevdet på Twitter 13.05.13 at "Poenget med #vekstpakken er å gi et håndslag til fastlandsindustrien og dempe aktiviteten noe i olje på sikt." Lavere aktivitet må forstås med færre prosjekt, som også SVs Lars Egeland skryter av på sin blogg.
Hva er OEDs vurdering - vil skatteendring medføre at noen færre prosjekter realiseres?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: En lang rekke forhold påvirker lønnsomheten og derigjennom eventuell beslutning om, og hvordan, et prosjekt gjennomføres. Undergrunnskartlegging og -forståelse, dreneringsstrategi, borekostnader, utbyggingsløsning og -kostnader, samt forventet prisutvikling på olje og gass, er eksempler på slike forhold.
Justeringen i de investeringsbaserte fradragene for petroleumsprosjekter som regjeringen foreslo i revidert nasjonalbudsjett vil øke selskapenes finansieringsandel av investeringskostnadene på sokkelen. Dette vil, alt annet likt, føre til en noe lavere lønnsomhet for selskapene etter skatt ved investeringer i nye prosjekter i petroleumssektoren. Samtidig vil justeringen, når oljeselskapene må bære en større del av kostnadene og mer av risikoen for overskridelser overføres til selskapene, stimulerer til større kostnadsbevissthet.
Inkludert i forslaget er en overgangsordning. Investeringer i prosjekter omfattet av overgangsordningen vil fortsatt være omfattet av den gamle friinntektssatsen på 7,5 pst. Overgangsordningen vil gjelde for kostnader pådratt senest i året for produksjonsstart/driftsstart. Regjeringen vil legge til rette for ilandføring av olje og gass i nord, og vil derfor benytte statsstøtteregelverket, slik det ble gjort i Snøhvit-saken, til å etablere en ordning som kan utløse ilandføringsprosjekter av olje og gass i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms.
Justeringen i de investeringsbaserte fradragene for petroleumsprosjekter medfører, isolert sett, en noe lavere lønnsomhet for selskapene ved investeringen i nye prosjekter i petroleumssektoren. Effekten på lønnsomheten vil være størst for investeringstunge prosjekter og for de mest marginale prosjektene. Skattejusteringens effekt på hvilke prosjekter som gjennomføres, samt på hvordan disse gjennomføres, er det for tidlig å ha en bestemt oppfatning om. Også etter justeringen vil det være et investeringsvennlig skatteregime for prosjekter på norsk kontinentalsokkel.