Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1480 (2012-2013)
Innlevert: 13.06.2013
Sendt: 14.06.2013
Besvart: 21.06.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter sier bl.a. at "idefasen skal sikre at alle mulige alternativer (både virksomhetsmessig og byggmessige) blir vurdert".
Hvordan vil statsråden sikre at egen veileder blir brukt, og har statsråden pålagt helseforetaket ikke å utrede aktuelle tomtealternativer i Lier og Drammen, eller kan Vestre Viken Helseforetak i denne fasen utrede alle tomtealternativer i Drammen og Lier?

Begrunnelse

Helseministeren griper personlig inn i utredningsarbeidet for nytt sykehus i Buskerud i brev av 7. juni 2013 til Helse Sør-Øst RHF. Før utredningsarbeidet av tomtealternativer formelt er startet gir statsråden følgende føring:

"..Det betyr at foretaksmøtet forutsetter at et eventuelt nytt felles sykehus som erstatningssykehus for både Drammen og Kongsberg skal plasseres i aksen mellom de to byene."

Til Drammens Tidene uttaler statsråden:

"Her gir jeg en løs retning - nemlig på aksen Drammen og Kongsberg." På spørsmål hva statsråden mener med det er svaret: "Jeg har ikke noe syn på om det må ligge mellom bygrensene eller ikke."

Vestre Viken HF har sendt utkast til Utviklingsplan på høring med frist 10. mai. Planforslaget forutsetter at flere pasienter fra Vestre Viken HF blir behandlet innenfor egen region. Som mulig lokalisering for nytt sykehus som skal sikre behandlingstilbud av høy kvalitet for befolkningen i helse regionen pekes det på områder "i eller nært Drammen".
Det er all grunn til å være betenkt over at befolkningen, kommunene, fylkeskommunen ikke skal få informasjon om konsekvensene av de ulike alternativene og ta standpunkt til lokalisering basert på denne kunnskapen. Lokalisering av et nytt sykehus vil ha store samfunnsmessige konsekvenser, langt ut over det som er Vestre Viken HF sitt ansvarsområde. Tidligfaseplanleggingen legger til rette for en slik åpen demokratisk prosess. Det heter blant annet videre at..

"Konseptfasen omfatter relativt detaljert utredninger av de aktuelle alternativene til et nivå som gir grunnlag for å beslutte hvilket alteternativ som gir den beste løsningen.."

Beslutningen bør derfor fattes etter en åpen og demokratisk prosess, der alle alternativene er blitt vurdert, slik veilederen legger opp til.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: I foretaksmøtet i Helse Sør Øst RHF i januar 2012 ble det lagt til grunn at nytt investeringsprosjekt i Vestre Viken skulle baseres på en utviklingsplan for Vestre Viken HF. I utviklingsplanen skal hovedstruktur for framtidens sykehustilbud vurderes og besluttes. Vestre Viken har i dette arbeidet utredet flere alternative sykehusstrukturer.
I nevnte foretaksmøte ble det også gitt oppdrag om at utviklingsplanen skulle vurdere et alternativ med en mulig sammenslåing av sykehusene i Drammen og Kongsberg – og at slike vurderinger skulle sees i forhold til opprettholdelse av dagens sykehusstruktur. Det ble understreket at mulige investeringstiltak for sammenslåing av sykehusene som er plassert i Drammen og Kongsberg forutsatte en plassering som gir tilstrekkelig nærhet til både Drammen og Kongsberg. Mitt brev av 7. juni 2013 ga ingen nye føringer vedrørende utredningsarbeidet, men en presisering knyttet til tidligere føringer gitt i nevnte foretaksmøte.
Gode løsninger er viktig, og derfor er det viktig med en bred tilnærming i idefasen. Samtidig skal alternativene som utredes i idefasen understøtte de strategiske hovedmålsettingene og rammer som er lagt for prosjektet. Den nevnte veileder legger helt klart til grunn at beslutning om oppstart av idefase skal inneholde et mandat for oppgaven med bl.a. mål, rammer og forutsetninger for prosjektet. Føringer knyttet til lokalisering av et valgt utbyggingsalternativ er en slik forutsetning som må hensyntas i planarbeidet.