Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1489 (2012-2013)
Innlevert: 14.06.2013
Sendt: 14.06.2013
Besvart: 20.06.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Morten Stordalen (FrP)

Spørsmål

Morten Stordalen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å få fortgang i innføringen av en nasjonal takst for utlevering av LAR-medikamenter på private apotek, - et tiltak som vil kunne redusere antall overdose dødsfall i Norge?

Begrunnelse

Dagens Medisin beskrev problemstillingen gjennom 4 artikler i sin siste utgave.
Den alvorligste påstanden er at manglende nasjonal takst for utlevering og regulering av utleveringsordninger indirekte øker antall årlige overdoser.

"Helge Waal, professor emeritus ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf), anser det som sannsynlig at en fast nasjonal takst for utlevering og klargjøring av LAR-legemidlene og regulering av behandlingen vil begrense lekkasjer og misbruk.
Problemet er knyttet til at LAR-medikamentene er omsettbare legemidler, som kan gi til dels store inntekter for pasientene samt å gå til folk som ikke er tilvent. Derfor har vi mellom 30 og 50 dødsfall hvert år som stammer fra illegalt omsatt metadon, sier Helge Waal".

Denne saken har vært under behandling siden 2006 uten avklaring til tross for gjentatte påtrykkinger fra både RHF'er og Apotekforening som begge ønsker en nasjonal takst for utlevering av LAR-legemidler på private apotek I en av artiklene i Dagens Medisin henviser HOD til at de avventer en anbefaling fra Helsedirektoratet om hvem som skal betale for utlevering av LAR medikamenter.
Vi er blitt kjent med at Helsedirektoratet i 2011 skrevet brev til HOD med følgende anbefaling: Helsedirektoratet mener at prinsippet om at finansieringsansvar følger behandlingsansvar fortsatt skal gjelde for LAR, og at RHF-ene dermed bør ha det totale finansieringsansvaret for substitusjonsbehandlingen (legemiddelkostnadene og utleveringskostnadene).

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Slik det fremgår av SERAF-rapport 1/2012 - statusrapport 2011 LAR i helseforetakene - får noe i underkant av halvparten av alle LAR-pasientene sine medikamenter utlevert fra apotek. I tillegg blir medikamentene utlevert fra kommunale tjenester, et lokalt LAR-tiltak eller i noen få tilfeller fra ”annet”.
Ettersom LAR-medikamenter har et til dels stort misbrukspotensial, må medikamentene inntas på en forsvarlig måte. Helsedirektoratet har nylig gitt ut Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (IS-2022). Her fremgår det nærmere rutiner for hvordan LAR-medikamenter skal utleveres både fra apotek og fra kommunale tjenester og andre. Slik det fremgår av nevnte veileder er daglig utlevering av substitusjonslegemidlet og overvåket inntak alltid utgangspunktet ved oppstart av LAR-behandlingen. Etter hvert som pasienten er stabilisert og har bedre rusmestring, vil en prøve utleveringsordninger der pasienten kan hente legemiddelet for flere dager av gangen. I vurderingen av slike henteordninger vil det alltid være en avveining mellom kontroll og tillit mellom pasient og den som har forskrevet medikamentene.
Det vil alltid være en viss fare for at en LAR-pasient vil kunne misbruke en etablert henteordning ved å omsette egne medikamenter på det illegale markedet. Slik lekkasje kan få fatale konsekvenser, noe også representanten omtaler i sin begrunnelse for sitt spørsmål. Veilederen som er omtalt ovenfor vil være et nyttig hjelpemiddel for å minimere den nevnte faren.
Med hensyn til overdoseproblematikken generelt vil jeg kort nevne at i behandlingen av stortingsmeldingen om en helhetlig rusmiddelpolitikk – Meld. St. nr. 30 (20011-2012) Se meg! vedtok Stortinget å iverksette en egen femårig overdosestrategi der formålet er å redusere antall overdosedødsfall. Tematikken vedr. lekkasje av LAR-medikamenter til det illegale markedet med fare for overdoser, vil også kunne inngå i denne strategien. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å gjennomføre denne strategien.
Spesialisthelsetjenesten har i dag finansieringsansvaret for legemiddelkostnadene for alle LAR-pasienter så lenge de er i LAR. Det er ikke fastsatt hvem som har ansvaret for utleveringskostnadene.
Det er riktig at Helsedirektoratet i brev av 30. november 2011 anbefalte at de regionale helseforetakene skulle overta det totale finansieringsansvaret for substitusjonsbehandlingen (legemiddelkostnadene og utleveringskostnadene). I Helsedirektoratets brev at 14. september 2012 fremkommer det at spesialisthelsetjenesten i dag dekker om lag 2/3 av utleveringskostnadene i landet sett under ett. Det er imidlertid store regionale og lokale variasjoner. Regjeringen vil komme tilbake til spørsmålet om ansvaret for utleveringskostnadene.