Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1533 (2012-2013)
Innlevert: 20.06.2013
Sendt: 20.06.2013
Besvart: 28.06.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Oslosykehusenes pensjonskasse må, etter mitt syn, tilføres kapital slik at man tar hensyn til kravene i Solvens II og endrede levealdersforutsetninger. Ikke minst for å sikre at pensjonskassen ikke havner i en mer ugunstig premiesituasjon enn andre helseforetak med den konsekvens det måtte ha.
Kan statsråden redegjøre for hvilke totale egenkapitalbehov denne pensjonskassen vil ha, og når og hvordan dette skal iverksettes?

Begrunnelse

Viser til vedtak om opprettelse av egen pensjonskasse for helseforetakene i hovedstadsområdet og styrebehandling i Helse Sør-Øst HF 23. mai 2013. Slik jeg ser det, kan kravet til ansvarlig kapital for pensjonskassen, vurderes på ulike måter. Det nye europeiske soliditetsregelverket for forsikringsselskaper, trer denne i kraft tidligst januar 2015, ifølge Finanstilsynet. Solvens II som erstatter Solvens I, er omtalt i Finanstilsynets brev til Finansdepartementet. Her har Finanstilsynet varslet at mange pensjonsinnretninger har behov for økt kapital ved innføring av Solvens II, og senere også for pensjonskasser. Det vil være underlig om det ikke må tilføres ytterligere kapital. Selv uten å ta høyde for Solvens II og levealdersforutsetninger er det viktig med en robust egenkapital. Dette for at det skal være like vilkår for alle helseforetak, slik at man ikke havner i en ugunstig premiesituasjon, noe som igjen gjør at mer må dekkes over drift med tilsvarende kutt i pasientbehandling.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Helse Sør-Øst RHF fikk i foretaksmøte 30. september 2011 i oppdrag å etablere en felles pensjonskasse for helseforetakene i hovedstadsområdet, med sikte på at foretakene skulle ha en pensjonsleverandørordning som er innenfor rammen av regelverket for offentlige anskaffelser. Styret i Helse Sør-Øst RHF har i sin oppfølging av oppdraget vært i kontakt med departementet om bl.a. kapitalsituasjonen for en ny pensjonskasse. Departementet er således gjort kjent med vedtaket i Helse Sør-Øst RHFs styre 23. mai d.å. der styret forutsetter at de kapitalmessige forutsetningene er på plass før pensjonskassen etableres.
Departementet har forståelse for at styret ikke ønsker at foretaket skal komme i en situasjon der pensjonskassen etableres med en kapitalstruktur som gjør at fremtidige pensjonspremier og -kostnader avviker vesentlig negativt i forhold til andre helseforetaks ordninger.
Det finansielle grunnlaget for en pensjonskasse kan variere betydelig innenfor rammen av en avgrenset tidsperiode. I en oversendelse til Helse- og omsorgsdepartementet 12. juni d. å. skriver Helse Sør-Øst at: ”Kjent informasjon og våre beste estimater per 30.04.13 tilsier at det er tilstrekkelig kapitalgrunnlag til at pensjonskassen kan etableres”. Det opplyses videre at utviklingen i mai og hittil i juni er tilnærmet nøytral.
Hvilke konsekvenser bl.a. det nye europeiske soliditetsregelverket og nye levealders- justeringer vil ha for pensjonskassens finansieringsbehov på etableringstidspunktet er usikkert nå. Departementet forutsetter derfor nær dialog med Helse Sør-Øst RHF for å forsikre seg om at pensjonskassen får et hensiktsmessig finansieringsgrunnlag. Jeg legger derfor til grunn at Helse Sør-Øst RHF retter en ny henvendelse til departementet vedrørende finansieringsgrunnlaget dersom situasjonen ved det planlagte etableringstidspunktet skulle vise seg vesentlig endret i forhold til hva nå-situasjonen tilsier.