Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1543 (2012-2013)
Innlevert: 21.06.2013
Sendt: 21.06.2013
Besvart: 01.07.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): Mener statsråden at Meteorologisk institutt har tilstrekkelige systemer for å kunne utøve det nødvendige skille mellom sitt statsoppdrag og sin kommersielle virksomhet, og kan statsråden forsikre at utilstrekkelige systemer eller uønsket praksis innad i MI ikke innebærer kryssubsisiering som skaper ulik konkurranse mellom Meteorologisk institutt og konkurrerende virksomheter, både hva angår MIs anbudsvirksomhet og når det gjelder utvikling av nye produkter i markedet for værtjenester?

Begrunnelse

Meteorologisk institutt er et forvaltningsorgan som også driver en betydelig markedsrelatert virksomhet. Det betyr at det er nødvendig med et klart og tydelig skille mellom statsoppdraget og den kommersielle virksomheten, slik at det fremtrer som utvilsomt at det ikke forekommer konkurransevridning, og er helt utelukket at MIs kommersielle virksomhet på noen måte kryss-subsidieres fra statsoppdragets økonomi.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Meteorologisk institutt har ansvar for den offentlige meteorologiske tjenesten for sivile og militære formål. Meteorologisk institutts viktigste oppgave er å arbeide for at myndigheter, næringsliv og allmennheten skal kunne ivareta sine interesser og sikre liv og verdier. Dette er oppgaver av vesentlig samfunnsmessig betydning og en del av den beredskapen et samfunn må ha.
Det er ikke i seg selv et mål at Meteorologisk institutt skal drive kommersiell virksomhet for å generere økonomisk overskudd. Departementet har derfor satt klare rammer for den kommersielle virksomheten ved instituttet. Fra 2008 har instituttet kun hatt anledning til å påta seg oppdrag som bidrar til å videreutvikle instituttets kompetanse, og derved til å styrke instituttets kjernevirksomhet og evne til å løse sitt samfunnsoppdrag. Hensynet til forutsigbare rammevilkår for de kommersielle aktørene på det meteorologiske markedet var en av årsakene til at departementet innførte denne begrensningen fra 2008. Som konsekvens av dette er omfanget av den kommersielle virksomheten ved Meteorologisk institutt vesentlig lavere i dag enn den var før 2008, da instituttet sto fritt til å påta seg alle typer kommersielle oppdrag, uavhengig av faglig relevans for kjernevirksomheten. Omfanget av den kommersielle virksomheten er redusert med om lag 40 pst. siden 2007. I 2011 utgjorde inntekter fra kommersielle oppdrag i underkant av 4,5 pst. av instituttets samlede inntekter.
For å sikre fri konkurranse er det et forbud mot kryssubsidiering når statlige virksomheter også driver kommersiell virksomhet. For å sikre og dokumentere at det ikke foregår ulovlig kryssubsidiering, har Meteorologisk institutt siden 2008 vært pålagt et regnskapsmessig skille mellom kommersiell virksomhet og den bevilgningsfinansierte virksomheten. I dette ligger også et system for riktig allokering av kostnader mellom bevilgningsfinansiert og kommersiell virksomhet. For å hindre ulovlig kryssubsidiering krever departementet at instituttet skal prise sine oppdrag slik at den kommersielle virksomheten blir belastet med alle variable kostnader knyttet til oppdraget, og med en forholdsmessig del av de totale faste kostnadene ved instituttet. I tillegg skal prisen inkludere en rimelig fortjeneste. Også eventuelle nye produkter for værtjenester må følge de samme reglene og rutinene for regnskapsmessig skille, dersom dette er produkter som må anses som kommersiell virksomhet.
Jeg mener at de systemene og rutinene som er etablert for å kalkulere, prise og regnskapsføre kommersielle oppdrag ved Meteorologisk institutt er godt egnet til å sikre at det ikke foregår ulovlig kryssubsidiering. For å sikre at instituttet til enhver tid har rutiner og praktisering som sikrer at regelverket etterleves, har departementet høy oppmerksomhet rundt disse temaene i den løpende styringsdialogen med Meteorologisk institutt.