Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1544 (2012-2013)
Innlevert: 21.06.2013
Sendt: 21.06.2013
Besvart: 27.06.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Det er nå gått to år siden Dokument 8: 36 S (2010-2011) ble behandlet i Stortinget hvor en enstemmig justiskomite ba regjeringen vurder mulige sanksjoner når det gjaldt brudd på lovfestede rettigheter. To justisministere har lovet å komme tilbake til Stortinget på egnet måte.
Hvor langt har man kommet i det tverrdepartementale arbeidet, og når kan Stortinget forvente å få seg forelagt regjeringens vurdering av sanksjonsapparatet?

Begrunnelse

Alt for mange funksjonshemmede opplever at man ikke får innfridd sine lovfestede rettigheter. I et notat til FFO utarbeidet av advokat Else Leona McClimans fremkommer det at situasjonen vedrørende de funksjonshemmedes rettigheter er stort sett den samme i dag som for 10 år siden.
Våren 2011 behandlet Stortinget et representantforslag fra FrP, H og V, jf. Dokument 8:36 S (2010-2011) om en helhetlig gjennomgang av brudd på lovfestede rettigheter. I forbindelse behandlingen av nevnte sak åpnet daværende justisminister Knut Storberget sitt innlegg med:

"Aller først har jeg lyst til å si at dette er en svært viktig debatt, og det er grunn til å takke både forslagsstillere og andre aktivister, også media, som har bidratt til å sette den på dagsorden. Utover det konkrete forslaget vil jeg si at dette går rett inn i det som vil bli kjernen i mange av de velferdspolitiske utfordringene og de politiske utfordringene som vi står framfor."

Justisminister Storberget avsluttet innlegget med å si:

"Selvfølgelig lytter vi og leser det som komiteen nå skriver om de ønsker man har, opp mot en vurdering av mulige sanksjoner. Det vil jeg sjøl ta opp med de respektive statsråder på de feltene som er nevnt, og også på andre relevante felter, slik at man får vurdert dette utover de sanksjoner som allerede måtte ligge i lovverket fra før."

Daværende justisminister Knut Storberget uttrykte flere ganger i debatten at regjeringen skulle komme tilbake til Stortinget i en egnet form, før han avslutter sitt siste innlegg i debatten med å si:

"Vi er bedt om av komiteen å gi en vurdering knyttet til sanksjonssiden, og det skal vi gjøre."

Da det fortsatt ikke hadde skjedd noe, nok undertegnede opp dette med sanksjonsmidler knyttet til brudd for lovfestede rettigheter for funksjonshemmede i stortingets spørretime den 2. mai 2012. Mitt enkle spørsmål den gang, er det samme som i dag, når det gjelder hva som er gjort så langt, og når kan Stortinget forvente at man får seg forelagt en sak om dette. Justisministeren uttalte den gang, i svaret til undertegnede at det ble avholdt møte på embetsnivå i november 2011 om spørsmålet om sanksjonsmuligheter for Helsetilsynet og Fylkesmannen. Representanter fra Helse- og omsorgskomiteen, Kommunal- og regionaldepartementet, Kunnskapsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet deltok på dette møtet. Statsråden fortalte videre at det etter møtet er arbeidet videre med spørsmålet i flere av departementene, men at det fortsatt ikke var trukket noen konklusjoner om realiteten. Statsråden understreket at saken var viktig, og håpet at hun kunne komme tilbake til Stortinget i egnet form i løpet av 2012.
Det er nå gått et nytt år, og vel så det, siden saken ble tatt opp sist av undertegnede i spørretimen. Hvis dette er en så viktig sak som to justisministere nå har understreket i Stortinget, ja, daværende justisminister Storberget gikk så langt og omtalte det som selve kjernen i mange av de velferdspolitiske utfordringene, synes jeg det er underlig at regjeringen ikke har kommet tilbake til Stortinget om en gjennomgang av sanksjonsmidlene, slik det er lovet.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Saken berører flere departementer, og spørsmålet om Helsetilsynet og Fylkesmannen bør kunne gis mulighet til å pålegge kommunene strengere reaksjoner ved lovbrudd er særlig aktuelt innenfor helse- og omsorgslovgivningen og skolelovgivningen. Regjeringen har nylig nedsatt et utvalg som skal vurdere hvordan alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten bør følges opp. En vurdering av sanksjonssystemet inngår i utvalgets mandat. Utvalget ledes av professor dr. juris Aslak Syse, og det skal levere sin utredning innen to år. Spørsmålet om innføring av flere sanksjonsmuligheter i det statlige tilsynet med kommunene, vil Regjeringen komme tilbake til i budsjettproposisjonen for 2014.