Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1625 (2012-2013)
Innlevert: 15.08.2013
Sendt: 15.08.2013
Rette vedkommende: Kulturministeren
Besvart: 22.08.2013 av kulturminister Hadia Tajik

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): SK Vedavåg på Karmøy planlegger å bygge en kombinert flerbrukshall og fotballhall med internasjonale mål. En vesentlig del av finansieringen er både mva-kompensasjon og spillemidler. Regjeringen gjør det utfordrende for idrettslag å planlegge og mange bruker store ressurser for å få oversikt over regelverket, men regjeringen har også høye etterslep på spillemidler til idrettsanlegg og en svært usikker mva-kompensasjonsordning.
Hvordan vil statsråden sikre at SK Vedavåg får full mva-kompensasjon og spillemidler?

Begrunnelse

Mange idrettslag planlegger i disse dager å bygge idrettsanlegg. En vesentlig del av finansieringen er om anlegget vil kunne få merverdiavgifts-kompensasjon. Problemet for mange prosjekter er at selv om de er godkjent til full kompensasjon for merverdiavgift, så har regjeringen innført en ordning som rett og slett fungerer svært tilfeldig.
Svært mange poster på statsbudsjetter er som statsråden vet, anslagsposter. Hvis også denne ordningen hadde vært gjeldende for idrettslag ville svært mange problemer for dem vært løst. I dag opplever mange at prosjekter stopper opp fordi regjeringen har laget et regelverk som ingen vet hva vil medføre i utbetaling når anlegget står ferdig. Rett og slett fordi alle søkere må dele et fast beløp, uavhengig av hvilke prosjekter og summer det er snakk om. Det er en dårlig politikk både ovenfor idrettslag og banker som skal finansiere låneopptakene.
Etter mitt syn bør alle idrettsanlegg som bygges i regi av idrettslagene selv få full merverdiavgift, slik de ville fått om kommunen selv bygget den, eller hvis det er få søkere til merverdiavgifts-kompensasjon i et år.
I tillegg vet vi at regjeringen gjennom åtte år ligger har et stort etterslep for idrettsanlegg. Dette bidrar til at mange baner, haller og anlegg enten ikke blir bygget, blir unødig utsatt og får høyere kostnader som ingen er tjent med.
Et dårlig regelverk for merverdiavgifts-kompensasjon og utbetaling av spillemidler bidrar dessuten til at idrettslag må betale høyere lånekostnader, både fordi lånebeløpet må økes, egenkapitalen reduseres og renten på lånet dermed kan påvirkes negativt.
På denne bakgrunn håper jeg at finansministeren kan rydde opp i regelverket slik at SK Vedavåg på Karmøy allerede nå kan budsjettere med og forvente å få full merverdiavgifts-kompensasjon dersom prosjektet blir realisert og godkjent av Karmøy kommune, Idrettsrådet og Rogaland fylkeskommune sammen med nabokommuner.

Hadia Tajik (A)

Svar

Hadia Tajik: Representanten Kambe setter gjennom sitt spørsmål fokus på behovet for økt statlig satsing på å stimulere til utbygging av idrettsanlegg.
I Meld.St. 26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen varslet regjeringen at den gikk inn for å endre bestemmelsen i pengespilloven som regulerer fordelingen av overskuddet fra Norsk Tipping AS, den såkalte tippenøkkelen. I behandlingen av statsbudsjettet for 2013 (Vedtak 276 Fordeling av Norsk Tipping AS’ overskudd) samtykket Stortinget i at fordelingen av Norsk Tippings overskudd fra og med 2015 endres slik at 64 % fordeles til idrettsformål, 18 % til kulturformål og 18 % til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.
Begrunnelsen for endring av tippenøkkelen er i første rekke behovet for å styrke tilskuddet til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunene. I idrettsmeldingen framheves det at tilskudd til anlegg skal ha høyeste prioritet ved fordeling av spillemidler de nærmeste årene. Den økte andelen til idrettsformål skal gi rom for å øke tilskuddssatsene for prioriterte anleggstyper og samtidig redusere ventetiden for å motta spillemidler.
Her har Kulturdepartementet allerede fulgt opp idrettsmeldingen. I departementets bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2014 er tilskuddssatsene for en rekke anleggstyper økt. For eksempel økes tilskuddet til ishaller fra 6 mill. kroner til
10 mill. kroner, mens tilskuddet til 25 meter svømmeanlegg (konkurransebasseng) økes fra
12 mill. kroner til 15 mill. kroner. Tilskuddet til idrettshall med aktivitetsflate 25 x 45 meter økes fra 9 mill. kroner til 10 mill. kroner.
Bygging av idrettsanlegg representerer et stort økonomisk løft for mange lag og foreninger. Regjeringen innførte derfor i 2010 en ny rammestyrt ordning for kompenasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Formålet er å lette finansieringen av anleggsinvesteringer og stimulere til en fortsatt bred utbygging av idrettsanlegg. Ordningen innebærer en viktig styrking av statlige tilskudd til anleggsbygging i regi av idrettslag.
Ordningen har blitt godt mottatt på lokalnivået i norsk idrett. Siden den bygger på spillemiddelordningen, er ordningen enkel og ubyråkratisk for søkerne. I første søknadsrunde i 2010 ble det utbetalt til sammen 14,3 mill. kroner fordelt på 53 anlegg, mens det i 2011 ble det utbetalt 26,7 mill. kroner fordelt på 76 anlegg. I 2012 ble det utbetalt 60,4 mill. kroner fordelt på 175 anlegg. Samlet godkjent søknadssum var 67,6 mill. kroner i 2012. Alle godkjente søkere fikk dermed en innvilgelse på nesten 90 % av godkjent søknadssum.
Dersom SK Vedavåg oppfyller bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet og bestemmelsene om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, vil laget kunne motta både spillemidler og merverdiavgiftskompensasjon for sine anleggsinvesteringer. Dersom den årlige bevilgningen til merverdiavgiftskompensasjon ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle godkjente søkere.
Gjennom endring av tippenøkkelen og innføringen av en ny ordning for kompensasjon av merverdiavgift, har regjeringen gjort sentrale grep som samlet vil ha positiv økonomisk betydning for idrettslag som bygger idrettsanlegg.