Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1635 (2012-2013)
Innlevert: 20.08.2013
Sendt: 20.08.2013
Besvart: 27.08.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Viser til Dokument nr. 15:875 (2012-2013) der statsråden skriver: "Helse Nord og Skjervøy kommune er i dette tilfelle bedre skikket enn departementet lokalisert i hovedstaden til å avgjøre hvordan helsetjenesten i dette området skal utvikles videre."
Betyr det at regjeringens helsepolitikk har geografiske begrensninger med utgangspunkt i hovedstaden, og hvorfor kan ikke befolkningen i Skjervøy får det samme tilbudet som andre deler av landet har?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Det er Regjeringens klare mål å sikre at befolkningen i alle deler av landet får et godt og likeverdig helsetilbud. Vi har mange felles nasjonale mål for utvikling av tilbudene. For den konkrete gjennomføringen og utviklingen av tilbudet mener jeg at sykehusregionene er best egnet til å finne gode regionale og lokale løsninger.
På samme måte som jeg mener kommuner og helseregioner i Vest, Sør-Øst og Midt-Norge er best skikket til å utforme helsetilbudet til egne innbyggere, så mener jeg Helse Nord og kommunene i Nord-Norge er de best til å fatte avgjørelser om sitt helsetilbud. Å flytte avgjørelser fra landsdelene inn til departementet vil ikke gi flere ressurser.
Alle skal ha et likeverdig tilbud om helsetjenester uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. Gode likeverdige helsetjenester krever godt samarbeid mellom kommuner og sykehus. Dette er ikke minst viktig i områder av landet med lang vei til sykehus. Den nye helse- og omsorgstjenesteloven forplikter kommuner og helseforetak å inngå samarbeidsavtaler. Dette er ett av flere virkemidler for å nå målene i samhandlingsreformen. Samarbeidsavtalene skal bidra til at pasienter og brukere opplever at tjenestene er samordnet og tilpasset lokale forhold og behov.
Jeg legger til grunn at driften av sykestuen i Skjervøy avtales mellom Skjervøy kommune og Helse Nord RHF. Dette er i tråd med den modell som er valgt for organisering og finansiering av det samlete helsetjenestetilbudet.
Det er naturlig at finansieringen av sykestuetilbudet ses i sammenheng med tilskuddet til etablering av nye døgntilbud i kommunene i samhandlingsreformen og eventuelle andre tilskudd.