Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1668 (2012-2013)
Innlevert: 26.08.2013
Sendt: 26.08.2013
Besvart: 02.09.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Vil statsråden følge prosessen med utbygging av kampflybasen på Ørlandet, og hvordan vil statsråden bidra til at de ulike avveininger som skal gjøres hensyntar landbruksnæringa på Ørlandet og nasjonale landbrukspolitiske mål?

Begrunnelse

I stortingsmelding nr. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken settes det et mål om å øke norsk landbasert matproduksjon med 20 % de neste 20 årene. Stortinget har sluttet seg til dette. Det vises også til nasjonale mål for reduksjon av nedbygging av matjord. I 2011 ble det bygget ned 6600 dekar dyrka mark, noe som er høyere enn nasjonalt mål.
Ørland er en kommune med en betydelig landbruksnæring og med gode naturgitte forhold for jordbruk. I forbindelse med utbygging av kampflybasen som Stortinget har vedtatt å legge til Ørland, vil det være behov for økt areal til utbygging av infrastruktur på forsvarets område. I tillegg vil gårdsbruk bli berørt av støy. Utover dette er det også selvsagt spørsmål om kommunens fremtidige arealplaner i forbindelse med utbygging av boliger med mer på grunn av medfølgende befolkningsvekst. I sum skaper dette store utfordringer og stor usikkerhet om framtida for mange bønder på Ørlandet. Denne usikkerheten dreier seg tilsammen om langt over tusen dekar og vil derfor også gjøre betydelige utslag i forhold de nevnte nasjonale landbrukspolitiske målsetninger.
Det er imidlertid mange avklaringer som gjenstår som hver for seg og til sammen vil ha stor betydning for jordbruksareal og utviklingsmuligheter for landbruksnæringa.
Det er derfor av stor betydning at Forsvaret legger vekt på disse hensyn og tar hensyn til de nasjonale landbrukspolitiske målsetninger i hele prosessen.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Stortinget vedtok 14. juni 2012 lokalisering av Norges hovedbase for kampfly på Ørlandet. Vedtaket har stor positiv betydning for Ørlandssamfunnet og områdene rundt. Imidlertid medfører dette store utfordringer for landbruket og for jordvernet. Jeg deler representanten Øyvind Håbrekkes vurderinger og bekymringer på dette området, ikke minst i forhold til målet om økt matproduksjon slik Stortinget har stilt seg bak i forbindelse med behandlingen av Meld. St. nr. 9. Jeg kan forsikre om at jeg vil følge prosessen med sikte på å hensynta landbrukets interesser på en best mulig måte. Svært mange gårdsbruk er berørt, omstilling av drift eller flytting kan bli nødvendig, dette er også krevende rent menneskelig. Matjorda som blir berørt er svært produktiv. Arbeidet med å hensynta landbruket i størst mulig grad må være mulighetsorientert, noe jeg opplever at regionale og kommunale myndigheter er opptatt av.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, som er vår representant i fylket, har allerede tatt initiativ til en rekke tiltak, bl.a. et ”optimaliseringsprosjekt” i tett samarbeid med landbruksnæringa, Ørland kommune og Forsvarsbygg. I tillegg er det frigjort landbruksfaglig kompetanse og kapasitet fra Fylkesmannen til Ørland kommune. Det er også gitt skjønnsmidler til kommunen.
Jeg vil fortsatt følge arbeidet tett, også gjennom kontakt med Forsvarsministeren.