Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1675 (2012-2013)
Innlevert: 27.08.2013
Sendt: 27.08.2013
Besvart: 04.09.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Jeg viser til kostnadene til veiprosjektet Sinsen-Ulven i Oslo som etter sigende nå får en kostnadsramme på over 4 milliarder kroner (2013 verdi)
Kan statsråden redegjøre nærmere for den kostnadsøkningen prosjektet har hatt fra starten og til sluttstrek settes og for hvordan kostnadsfordelingen opprinnelig var tenkt mellom stat, kommune og bompenger og hvordan denne fordelingen antas å bli til syvende og sist?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Stortinget sluttet seg til gjennomføringen av 150 Ulvensplitten – Sinsen gjennom behandlingen av St.prp. nr. 1 (2004-2005), jf. Budsjett-innst. S nr. 13 (2004-2005). Her ble det lagt til grunn en styringsramme på 2 293 mill. kr og en kostnadsramme på 2 446 mill. kr, omregnet til 2013-prisnivå.
De forberedende arbeidene på prosjektet startet i februar 2005, men våren 2006 vedtok Statens vegvesen å avlyse tilbudskonkurransen for tunnelarbeidene på grunn av vesentlig høyere tilbud enn forutsatt, jf. St.prp. nr. 65 (2005-2006). Prosjektet ble derfor omprosjektert og revidert og lagt fram for Stortinget på nytt gjennom behandlingen av St.prp. nr. 40 (2007-2008) Om Oslopakke 3 trinn 1, jf. Innst. S nr. 170 (2007-2008). Her ble det lagt til grunn en revidert styringsramme på 3 375 mill. kr og en revidert kostnadsramme på 3 815 mill. kr, omregnet til 2013-prisnivå. Etter at det ble inngått tre store anleggskontrakter ble det i St.meld. nr. 17 (2008-2009) redegjort for en kostnadsøkning på 730 mill. kr omregnet til 2013-kr. Etter dette har det ikke vært kostnadsøkninger. I følge det någjeldende kostnadsoverslaget er kostnaden 4 105 mill. kr i 2013-prisnivå, eksklusive ny moms.
I St.prp. nr. 1 (2004-2005) var kostnadsfordelingen slik omregnet til 2013-kr:

Statlige bevilgninger 1 195 mill. kr
Bompenger 612 mill. kr
Tilskudd Oslo kommune 314 mill. kr
Fri grunn Oslo 60 mill. kr
Kabeletater 75 mill. kr
Salg av riksveggrunn 37 mill. kr
Sum 2 293 mill. kr

I finansieringsplanen for prosjektet er det forutsatt at kostnadsøkninger tas av bompenger, det statlige bidraget til prosjektet står fast og at prosjektet på dette grunnlaget skal fullfinansieres innfor Oslopakke 3. Dette betyr at den statlige delen lå fast når det ble vedtatt en ny styringsramme i 2008, og ved den seneste kostnadsøkningen som det ble meldt om i St.meld.nr. nr. 17 (2008-2009). Dette er fulgt opp av Styringsgruppen for Oslopakke 3 i utarbeidelsen av revidert avtale og handlingsprogram for Oslopakke 3. Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har sluttet seg til dette. Staten har imidlertid i tillegg bidratt med noen midler til ombygging for kollektivtrafikken ved Økern. Dessuten har staten bidratt med midler som kompensasjon for nye momsregler fra 2013.
Dette innebærer at kostnadsfordelingen for prosjektet når det settes sluttstrek er følgende, inkludert ny moms:

Statlige bevilgninger 1 323 mill. kr
Bompenger 2 376 mill. kr
Tilskudd Oslo kommune 313 mill. kr
Fri grunn Oslo 50 mill. kr
Kabeletater 37 mill. kr
Salg av riksveggrunn 68 mill. kr
Sum 4 167 mill. kr