Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:21 (2013-2014)
Innlevert: 25.10.2013
Sendt: 25.10.2013
Besvart: 05.11.2013 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): I mange år har fleire utskrivningsklare pasientar i psykiatrien blitt buande på sjukehus, fordi Bergen kommune ikkje har skaffa dei eit tilpassa bustadtilbod. I følgje BT 24/10-13 bur 40 psykiatriske pasientar i Bergen på sjukehus mens dei ventar på bustad. Eit samla styre i Helse Bergen etterlyser no tiltak og verkemidlar som kan brukast mot Bergen kommune.
Kva vil statsråden gjere for å hjelpe pasientane og Helse Bergen i denne saka, og har statsråden informasjon om det er tilsvarande utfordringar i andre føretak?

Begrunnelse

Det har i mange år vore ein konflikt mellom Bergen kommune og Helse Bergen om utskrivningsklare psykiatriske pasientar. Utskrivningsklare pasientar er pasientar som har vore gjennom psykiatrisk behandling, som har behov for tilrettelagt bustad eller andre tenester i kommunen. I følgje opplysningar i ei sak som var oppe i styremøte i Helse Bergen 23/10-13, er det per i dag heile 40 pasientar som ventar på eit kommunalt tilbod i Bergen kommune. I tillegg måtte Helse Bergen sjølv byggje opp bustadtilbod til utskrivningsklare pasientar som høyrte til Bergen kommune - Bergen bosenter -i 2011. I dag gir Bergen bosenter bustad til 20 kommunale pasientar. Heller ikkje desse pasientane er det nokon plan for at Bergen kommune skal ta over ansvaret for.
Styret i Helse Bergen etterlyser no tiltak som gjer at det skjer noko i saka. Slik situasjonen er, blir utskrivningsklare pasientar " ein propp" i systemet, som hindrar anna tiltrengt pasientbehandling i spesialisthelsetenesta. Men først og fremst er det viktig å få fortgang i saka sidan det handlar om sårbare pasientar som har rett på tilrettelagt bustad i heimkommunen, men som i staden må leve livet på institusjon. Det som skjer er i tillegg stor urett mot andre kommunar i same helseføretak, som gjer jobben og tar i mot dei pasientane dei har ansvar for.
Det er i dag betalingsplikt for utskrivningsklare somatiske pasientar. At det ikkje fins liknande ordning for psykiatriske pasientar, gjer det mogleg med skeivprioriteringar i kommunane der pasientar diskriminerast ut frå diagnose. Det hastar derfor med å få på plass tiltak for dei ferdigbehandla psykiatriske pasientane som i dag bur på sjukehus. Betalingsplikt på same måte som for somatiske pasientar er eit slikt tiltak som helseføretaka bør kunne få nytte.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg er kjent med at dette har vært en vanskelig sak i flere år. Helse Vest RHF opplyser at det generelt ikke er problemer knyttet til samarbeidet mellom Bergen kommune og Helse Bergen. Det er jeg glad for. Godt samarbeid er en forutsetning for å yte et godt og sammenhengende tjenestetilbud til en svært sårbar gruppe. Jeg er kjent med at Helse Bergen nylig har bedt byrådsleder om et møte i saken. Jeg forutsetter at de da finner en konstruktiv plan for å løse det videre arbeidet.
Spørsmålet om det er tilsvarende utfordringer i andre foretak, er belyst gjennom en ny SINTEF-rapport ”Unødvendige innleggelser, utskrivningsklare pasienter og samarbeid rundt enkeltpasienter – omfang og kjennetegn ved pasientene”( 29.10.2013). I rapporten anslås det at om lag 7 prosent av alle pasientene i psykisk helsevern vurderes som utskrivningsklare, men venter på kommunale tjenester. Minst halvparten trenger en bolig, mens det for andre handler om omfattende omsorgstiltak. Fylkene med de store bykommunene Oslo, Bergen og Trondheim har høyest andel ventende utskrivningsklare pasienter.
I vår regjeringsplattform fremkommer det tydelig at vi ønsker å prioritere arbeidet med psykisk helse. Det er spesielt i kommunene det er viktig å styrke tilbudet. Dette arbeidet tar jeg nå fatt på.