Skriftlig spørsmål fra Irene Johansen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:62 (2013-2014)
Innlevert: 06.11.2013
Sendt: 07.11.2013
Besvart: 15.11.2013 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Irene Johansen (A)

Spørsmål

Irene Johansen (A): Som en oppfølging av terrormeldingen og Stoltenberg-regjeringens mål om å videreutvikle samvirket mellom nødetatene, ba Justisdepartementet i brev av 6.9.13. DSB å lage en mulighetsstudie for felles øvings- og kompetansesenter for nødetatene. En av lokaliseringene som ble nevnt som interessant for et slikt senter i brevet, var den militære delen på Rygge flystasjon.
Vil justisministeren med bakgrunn i at denne saken nå er blitt ytterligere aktualisert, sette fortgang i utredningen å etablere et slikt senter der?

Begrunnelse

Det tragiske trippeldrapet i Årdal har skapt en fornyet debatt om politiets responstider, organisering og også behovet for bedre og mer samtrening mellom nødetatene. I Stortingets spørretime i dag ble det stilt flere spørsmål om dette til statsministeren. Hun pekte blant annet på behovet for å lære av slike hendelser, og også behovet for mer samtrening. Stoltenbergregjeringen omtalte i terrormeldingen at:

"(...) det er et mål for regjeringen å videreutvikle samvirket mellom nødetatene (politi, helse, brann og redning). De frivillige og Forsvaret har også en sentral rolle i dette samvirket. Alle disse aktørene må trene både på egen rolle og på samarbeid. God rolleforståelse og felles øvelser er sentralt for at samvirket kan foregå effektivt og bidra til å begrense tap og lidelse".

Ifm. at Stortinget har besluttet å redusere aktiviteten på Rygge flystasjon frigjøres store arealer med moderne infrastruktur av høy kvalitet som kan egne seg til rednings- og beredskapstrening. Rygge har nærhet til 40 % av befolkningen og er allerede et senter for helikopterberedskap med redningshelikopter og beredskapshelikopter for politi og forsvar.
Det er tatt et tverrpolitisk initiativ i regionen for å bruke disse arealene til et nytt beredskapssenter der alle nødetatene kan trene sammen og hver for seg. Dette syntes Stoltenbergregjeringen var såpass interessant at justisministeren tok initiativ til å gi DSB et oppdrag å utrede mulighetene for et slikt felles øvings- og kompetansesenter. Mandatet ble gitt i brev til DSB av 6.9.13. Jeg vil gjerne ha justisministerens svar på om dette utredningsarbeidet nå vil bli forsert og et slikt senter etablert for å imøtekomme kravene om økt samtrening og samhandling mellom nødetatene.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Justis- og beredskapsdepartementet ga DSB i brev av 8. oktober 2013 i oppdrag å lede en arbeidsgruppe som skal utarbeide en mulighetsstudie hvor det kartlegges status og fremtidig behov for felles øvings- og kompetansesenter for nødetatene. Rygge Flystasjon ble i dette brevet omtalt som en mulig lokasjon for et slikt øvings- og kompetansesenter.
Regjeringen har omtalt i Politisk plattform at de fire grunnleggende prinsipper for beredskapsarbeidet skal videreføres: Ansvar, nærhet, likhet og samvirke. Det er derfor en målsetting å videreutvikle samvirket mellom nødetatene (politi, helse og brann- og redningsetaten). De frivillige og Forsvaret har også en sentral rolle i dette samvirket. Jeg mener at det er viktig at alle disse aktørene må trene både på egen rolle og på samarbeid. God rolleforståelse og felles øvelser er sentralt for at samvirket kan foregå effektivt og bidra til å begrense tap og lidelse.
Jeg er derfor positiv til at det skal utarbeides en slik mulighetsstudie, og er opptatt av at gjennomføringen av denne studien ikke skal ta lang tid.