Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:90 (2013-2014)
Innlevert: 18.11.2013
Sendt: 18.11.2013
Besvart: 28.11.2013 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Viser til oppslag i Nationen 18.november 2013 om Vegdirektoratets vurdering av tillatt vekt for vogntog på fylkesveier.
På hvilken måte vil statsråden følge opp denne saken, og vil statsråden lytte til skogeierne som vil ha klarering for 60 tonns vogntog også på fylkesveiene?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen anser skogsnæringen for å være en viktig næring. I møter med næringen nevner de transportkostnader som en av flere utfordringer som må løses for å sikre vekst i Norge.
Jeg er kjent med at spørsmålet om økt totalvekt til 60 tonn for tømmertransporter på fylkesvegene er tatt opp både i forhold til generell fremdrift, og i forhold til muligheten for å kjøre med økt vekt på frossen veg.(BkT8 veger)
Det er viktig å legge til rette for kostnadseffektive transporter for denne næringen, og departementet følger opp det arbeidet Statens vegvesen gjør for å åpne for økt totalvekt for tømmertransporter i størst mulig grad.
Når det gjelder tømmerveger som i dag har tillatt totalvekt 56 tonn, opplyser Vegdirektoratet at de fylkesvegene som ikke krever utbedringstiltak vil bli åpnet for totalvekt 60 tonn i januar 2014, gitt at fylkeskommunene godkjenner dette.
Fylkesvegnettet er imidlertid omfattende, og mange veger har i dag 50 tonn eller lavere totalvektbegrensning. Vegdirektoratet opplyser at for fylkesveger som ikke tidligere har vært tillatt for økt vekt for tømmervogntog, vil det i løpet av første halvår 2014 foreligge en oversikt over flaskehalser for tømmertransporten på de delene av fylkesvegnettet som er viktigst for næringen.
Når det gjelder mulighetene for å kjøre tyngre tømmertransporter på vinteren spesielt, viser jeg til at regelverket ikke er til hinder for å øke aksellast og totalvekt ved frossen veg.(forskrift om bruk av kjøretøy § 5-5) Om økt vekt faktisk skal tillates på den enkelte vegstrekning, er imidlertid opp til vegeier (fylkeskommune og kommune) å bestemme.
Før totalvekten for tømmertransport kan økes til 60 tonn på frossen veg, må det kontrolleres at bruene på de aktuelle strekningene tåler den økte vekten. Dette arbeidet vil ta noe tid, men det tas sikte på å få oppskrevet de viktigste vegene for økt vinteraksellast allerede fra begynnelsen av 2014.