Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:113 (2013-2014)
Innlevert: 21.11.2013
Sendt: 22.11.2013
Besvart: 29.11.2013 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): I Stavanger Aftenblad 15.11.13 sto det at Stavanger Universitetssykehus, SUS, har færrest ansatte i psykisk helsevern for barn og unge i landet. Dette på tross av at Rogaland, og stavangerregionen spesielt, har en svært ung befolkning, og høy befolkningsvekst. Helse Vest RHF har færrest ansatte i psykisk helsevern for barn og unge sammenliknet med de andre regionale helseforetakene. Av de midlene Helse Vest bruker, så får SUS minst.
Hva vil statsråden gjøre for å rette opp denne skjevfordelingen?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helseregion vest hadde et lavt utgangspunkt når det gjaldt dekningsgrad og tilbud til barn og unge innen psykisk helsevern da staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten. Styrking av tilbudet til barn og unge har siden den gang blitt gitt høy prioritet i regionale planer. Det har vært en god utvikling i tilbudet de siste årene, men Helse Vest har fortsatt lavere samlet årsverk enn landsgjennomsnittet. På den annen side er lege- og psykologdekningen noe høyere enn landsgjennomsnittet i følge SAMDATA 2012. Helse Vest skiller seg heller ikke vesentlig ut når det gjelder ventetid. Helse Stavanger hadde i oktober 2013 kun ett fristbrudd, og har også tidligere ligget lavt på tilsvarende rapportering.
I styringsdokumentet for 2013 har Helse Vest RHF bedt særskilt om at helseforetakene i regionen skal ha mer fokus på, og benytte en større del av ressursene, på de minste barna. Helse Stavanger HF har også mulighet til å gjøre interne prioriteringer innenfor sine rammer.
Regjeringen vil gjeninnføre regelen om at psykisk helsevern og rusområdet hver for seg skal ha høyere vekst enn somatisk sektor. Tilbudet til barn og unge og økt tilgjengelighet til lokale tjenester skal prioriteres. Veksten innen psykisk helsevern skal derfor gå til psykisk helsevern for barn og unge og til DPS-området.
Avslutningsvis viser jeg til at Regjeringen i sitt tilleggsforslag til statsbudsjettet for 2014 har lagt opp til å styrke innsatsen innenfor psykisk helse, rus og rehabilitering med 255 millioner kroner til økt kjøp fra private tjenestetilbydere.