Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:144 (2013-2014)
Innlevert: 29.11.2013
Sendt: 29.11.2013
Besvart: 06.12.2013 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Hvordan mener statsråden at disse utsagnene henger sammen med Regjeringens forslag om å redusere statsbudsjettet med 35 mill. kr. i halvårseffekt i 2014 nettopp pga. at man forventer at fedre vil ta ut mindre permisjon?

Begrunnelse

I Stortinget den 26. november, fikk Barne- og familieministeren spørsmål knyttet til regjeringens kutt i pappapermisjonen. I sitt svar ga statsråden uttrykk for:

«jeg må jo si at jeg er rett og slett overrasket over de rød-grønnes mangel på tro på fedrene og på mennene i Norge».

Samtidig som hun understreket at det kan ta år før vi ser hvordan endringene vil slå ut.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Regjeringen har i samarbeid med Venstre og Kristelig Folkeparti gått inn for en mer fleksibel foreldrepengeordning, som gir hver enkelt familie større valgfrihet. Vi har prioritert å øke fellesdelen av stønadsperioden med åtte uker, ved å redusere kvotene til både mor og far med fire uker hver. Dermed kan foreldrene selv i større grad velge hvem av dem som skal være hjemme med barnet. For meg er det viktigste at barnet ikke mister verdifull tid sammen med foreldrene, noe som vil være tilfelle dersom en av foreldrene ikke kan tilpasse kvotens lengde til sin hverdag. Derfor er det fint at en mindre del av stønadsperioden nå er bundet opp i kvoter.
Vi vet av erfaring at fedre har tatt ut en større andel av stønadsperioden i tråd med at fedrekvoten har blitt utvidet. Beregningene som ligger til grunn for statsbudsjettet for 2014 har bakgrunn i de erfaringene vi har fra tidligere utvidelser av fedrekvoten. Det er imidlertid første gang fedrekvoten blir redusert, og det er derfor vanskeligere å forutsi hvordan foreldrene vil tilpasse seg endringene. Et viktig grunnlag for beregningen er at det er mødre som i dag tar ut mesteparten av foreldrepengedagene som ikke er fedrekvote. Vi antar derfor at når fedrekvoten reduseres vil mødres andel av det samlede uttaket øke noe, men at de ikke vil overta alle de ukene som nå legges til fellesdelen. Kvinner har i gjennomsnitt lavere inntekt enn menn, og de har derfor også lavere foreldrepengeutbetaling. Det gir en mindreutgift over stønadsbudsjettet.
Når det er sagt, vil jeg benytte anledningen til å gjenta at jeg har stor tiltro til norske fedre, og til foreldres valg for sin familie. I den tjueårsperioden vi har hatt fedrekvoten har det skjedd en betydelig holdningsendring i samfunnet når det gjelder foreldreskap, og særlig økt bevissthet om betydningen av fedres rolle. Jeg tror at norske fedre ønsker å tilbringe tid sammen med sine barn, blant annet ved å ta ut fedrekvote og foreldrepenger, og at de ser på dette som en selvfølgelig del av familielivet. Så gjenstår det å se hvordan familiene på sikt tilpasser seg større valgfrihet og mer fleksibilitet.