Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:172 (2013-2014)
Innlevert: 05.12.2013
Sendt: 06.12.2013
Besvart: 13.12.2013 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Vil statsråden sørge for at det blir inngått en langsiktig og forutsigbar avtale med Buskerud fylkeskommune/Norsk senter for flerkulturell verdiskapning i tråd med den intensjonen et samlet storting har gitt uttrykk for i Innst. 16 S (2013-2014) til statsbudsjettet for 2014?

Begrunnelse

Norsk senter for flerkulturell verdiskapning, som er et etablerersenter for innvandrere som vil starte egen bedrift, har siden 2005 mottatt over 6 mill. kr. i støtte fra staten, i tillegg til bidrag og oppdrag fra kommuner, fylkeskommuner, Nav mv. Etter initiativ fra staten har Buskerud fylkeskommune overtatt ansvaret for senteret. Formålet med overtakelsen var å finne en ubyråkratisk måte å sikre videre drift på permanent basis, etter en lang prosjektperiode med mye usikkerhet fra år til år. Senteret er viktig for Buskeruds innbyggere. Fylkeshovedstaden har en innvandrerandel på 25 prosent. Mange av dem har med bistand fra senteret etablert egne bedrifter. Så langt har 134 nye bedrifter blitt et verdifullt tilskudd til verdiskapningen i denne regionen. Fylkeskommunen og senteret er innforstått med at en viktig oppgave når permanent drift er på plass, blir å bistå andre regioner som ønsker å tilby samme type veiledning til sine innbyggere. Tradisjonell etablererveiledning har behov for tilførsel av den typen spisskompetanse som er opparbeidet ved Norsk senter for flerkulturell verdiskapning. Det haster derfor med å finne en forutsigbar løsning for videre drift.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Jeg vil bidra til å styrke og utvikle det ordinære etablerertilbudet i kommuner og fylkeskommuner slik at det bedre kan legges til rette for etablereropplæring for innvandrere og dermed skape økt sysselsetting og vekst. Dette får vi til gjennom den nye tilskuddsordningen til etablereropplæring for innvandrere. For 2014 har regjeringen foreslått at det bevilges 6 millioner kroner til dette formål. Det er viktig at kommuner og fylkeskommuner med gode ideer og behov for å legge til rette for etablereropplæring for innvandrere, får et incentiv til dette gjennom denne tilskuddsordningen.
Jeg har merket meg merknadene fra Kommunalkomiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Framskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, jevnfør Innst. 16 S – 2013-2014 Post 62 Kommunale innvandrertiltak. Dette flertallet viser til at Buskerud fylkeskommune, etter dialog med staten, har overtatt ansvaret for Norsk senter for flerkulturell verdiskapning (NSFV). Dette flertallet ønsker at NSFV får beholde en særskilt stilling, slik at den kompetansen som er utviklet, blir tatt vare på og kontinuiteten i arbeidet blir sikret.
I rundskriv fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til tilskuddet vil det bli henvist til Stortingets ønske i Innst. 16 S (2013-2014). Det vil der fremgå at NSFV skal ha en særstilling. NSFV må imidlertid søke på linje med andre om midler til driften, men forutsatt at de tilfredsstiller kriterier i rundskrivet, vil de være prioritert.