Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:210 (2013-2014)
Innlevert: 16.12.2013
Sendt: 16.12.2013
Besvart: 20.12.2013 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hvordan definerer statsråden et lukket mottak, og vil regjeringen bruke lukkede mottak i større grad enn i dag?

Begrunnelse

I VG 25.11.13 uttaler justisminister Anundsen at

«det ikke er målet for regjeringen å bygge flere mottak som internatet på Trandum, som mest minner om et fengsel hvor beboerne kalles innsatte og alle er låst inne på området»
.
Til NTB samme dag sier Anundsen

«Dette er et lukket mottak og noe helt annet enn integreringsmottakene og retursentrene som regjeringen er enige med KrF og Venstre om å etablere».
På NRK Ytring 12.12.13 skriver justisminister Anundsen «Fremskrittspartiet har fått med seg både Høyre, KrF og Venstre på at vi skal bruke lukkede mottak i større grad enn i dag.. Det er nødvendig med nok lukkede mottaksplasser».

Jeg ber om at justisministeren oppklarer disse motstridende utsagnene og redegjør for hva som er regjeringens politikk.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Begrepet «lukket mottak» er ikke definert i utlendingsregelverket og kan forstås på ulike måter. Jeg mener det er naturlig at betegnelsen forbeholdes mottak hvor beboerne er frihetsberøvet. I utlendingslovens terminologi benyttes begrepet «utlendingsinternat» om stedet der en utlending som fengsles på utlendingsrettslig grunnlag anbringes. Det er som kjent ett utlendingsinternat i dag, Trandum, som kan beskrives som et lukket mottak. Regjeringen tar sikte på at den eksisterende hjemmelen for fengsling på utlendingsrettslig grunnlag (utlendingsloven § 106) skal brukes mer aktivt enn i dag, som en følge av at arbeidet med ID-fastsettelse og retur skal styrkes. Regjeringen planlegger derfor en kapasitetsøkning på Trandum, dersom det viser seg å være behov for det.
Representanten Pedersen viser i begrunnelsen til motstridende utsagn fra min side. Jeg mener at det ikke er tilfellet. Det må skilles mellom flere lukkede institusjoner som Trandum, og større kapasitet til å huse personer som fengsles.