Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:226 (2013-2014)
Innlevert: 19.12.2013
Sendt: 19.12.2013
Besvart: 06.01.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Stortinget vedtok i vårsesjonen 2013 endringer i odelsloven, samtidig som hjemmelen for å søke om odelsfrigjøring ble fjernet.
Hvordan planlegges endringene gjennomført i lovverket, og hvilke overgangsordninger vil det bli lagt opp til i forbindelse med pågående saker om delingsprosesser etter jordloven, der odelsfrigjøring kan være aktuelt?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: I lov av 14. juni 2013 nr. 47 ble det gjort to endringer i odelsloven:

•Den første gjaldt odelsloven § 8 – om odelskretsen, dvs. hvem som har odelsrett. Her ble det gjort en innskrenking av odelskretsen
•Den andre gjaldt odelsloven § 31 – om adgangen til odelsfrigjøring av tilleggsjord. Denne bestemmelsen er opphevet.

Lovendringene trådte i kraft 1. januar 2014, jf. kgl. res. 14. juni 2013. Overgangsordningene fremgår av lovvedtaket. Her står det at ”Endringane i § 8 får ingen verknad for tilhøve der det etter tidlegare gjeldande reglar har vorte høve til å bruke odelsrett når lova her tek til å gjelde.”
Dette innebærer at lovendringene ikke skal gjelde personer som hadde aktuell løsningsrett 31. desember 2013. Dersom det ved dette tidspunkt er oppstått en situasjon som utløser ”høve” til å bruke odelsrett, skal de tidligere reglene gjelde. ”Høve” til å bruke odelsrett kan oppstå når en odelseiendom skifter eier. For eksempel idet en eiendom er solgt til en med dårligere eller uten odelsrett. Det er ikke nok at eieren søker delingstillatelse med sikte på salg av det som fradeles eiendommen.
Når det gjelder opphevelsen av odelsfrigjøring etter odelsloven § 31, følger overgangsbestemmelsen samme system. Hvis en løsningsrett har oppstått før loven trådte i kraft, og løsningsretten har blitt brukt, da kan § 31 påberopes også etter at loven trådte i kraft.
Lovendringene er kunngjort på vanlig måte og på departementets egne nettsider. I tillegg har departementet informert alle kommuner og fylkesmenn om endringene.