Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:245 (2013-2014)
Innlevert: 08.01.2014
Sendt: 09.01.2014
Besvart: 20.01.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Helse Bergen vil søkje om ein prøveordning med heroinassistert behandling som del av Handlingsplan mot opne russcener i Bergen. Ola Jøsendal i Helse Bergen viser til at nye rapportar om heroinassistert behandling er kommen i haust: ein artikkel i tidskriftet British Journal of Psykiatry (BJP) og ein evalueringsrapport frå Den Danske Sundhetsstyrelsen (jfr.BT 7/1-14) .
Vil Helse- og omsorgsministeren gjere ein nasjonal, fagleg gjennomgang av dei nye rapportane om heroinassistert behandling som Helse Bergen viser til?

Begrunnelse

I Meld.St.30(2011-2012) Se meg! blei det diskutert omkring heroin som behandling for opiatavhengige med omfattande hjelpebehov. Stoltenbergutvalet , som fekk i oppdrag å komme med forslag til tiltak overfor dei mest hjelpetrengande, var delt i synet på eit prøveprosjekt som opnar for at heroin kan inkluderast i LAR. Fleirtalet i utvalet gjekk for eit tidsgrensa prøveprosjekt, medan mindretalet la vekt på at tungt opiatavhengige ikkje trong eit nytt medikament i tillegg til dei tilgjengelige, men oppfølging i eit betre utbygd støtteapparat. I høyringa uttalte 75 høyringsinstansar seg om heroin i behandling. Av desse var det 14 som var for og 61 som var i mot.
Det vart også arrangert ein konsensuskonferanse for å drøfte faglege, etiske og prioriteringsmessige sider ved forslaget om å tilby heroinassistert behandling. Kunnskapssenteret fekk i oppdrag å utarbeide ein kunnskapsoversikt.
På denne bakgrunn fann den raudgrøne regjeringa, etter ein samla vurdering , at det ikkje var godt nok fagleg grunnlag for å innføre ei prøveordning på det dåverande tidspunkt, men at det ville vere viktig å følgje med på utviklinga internasjonalt.
Stortinget slutta seg til dette.
Underteikna er einig med helse- og omsorgsministeren som har gitt signal om at det ikkje vil bli opna for eit prøveprosjekt med heroinassistert behandling, slik Rusmeldinga også seier. Men underteikna meiner det kan vere riktig å få gjort ei nasjonal, fagleg vurdering av dei rapportane som Helse Bergen viser til i sin søknad.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Innledningsvis vil jeg nevne at jeg er kjent med oppslaget i Bergens Tidende om forslaget til avd. leder Ola Jøsendal om en kommende søknad om prøveordning med heroinassistert behandling i Helse Bergen. En slik søknad er ikke kommet til Helse- og omsorgsdepartementet.
Det er riktig som representanten Toppe viser til i sitt spørsmål at jeg tidligere har uttalt at jeg ikke vil åpne for et prøveprosjekt med heroinassistert behandling. På dette punktet er den sittende regjeringen enig med den rødgrønne regjeringen. Det er ikke ønskelig å innføre heroinassistert behandling som en prøveordning. All den tid det fremdeles er mulig å tilpasse eksisterende og nye tiltak overfor de mest hjelpetrengende rusavhengige, finner jeg ikke grunnlag for å innføre heroinassistert behandling.
Som representanten Toppe også omtaler i sitt spørsmål med begrunnelse, arrangerte Norges Forskningsråd i juni 2011 en nasjonal konsensuskonferanse om heroinassistert behandling. Her ble all nasjonal og internasjonal forskning/kunnskap og kompetanse på dette temaet gjennomgått. Konferansen konkluderte med at kunnskapsgrunnlaget var for svakt til å kunne innføre heroinassistert behandling i Norge. Ettersom det er relativt kort tid siden denne kunnskapsoppsummeringen ble gjennomført, finner jeg på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for å foreta en ny kunnskapssoppsummering.
Det var et bredt politisk flertall på Stortinget som var imot å åpne for forsøk med heroinassistert behandling da Stortinget behandlet Meld. S. nr. 30 Se meg! (Rusmeldinga) i 2012. Denne regjeringen mener det er langt viktigere å styrke lavterskeltiltakene og andre tjenester som kan nå den gruppen rusavhengige som heroinassistert behandling er ment for.
Som kjent har regjeringen i sin politiske plattform sagt at kapasiteten på døgnplasser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal økes med 200 plasser ved å kjøpe ledig kapasitet ved ideelle virksomheter. Blant annet skal det kjøpes flere langtidsplasser, plasser for pasienter med både rus- og psykiske lidelser og plasser for unge med særlige hjelpebehov. I tillegg vil regjeringen etablere flere mottakssentra i de større byene. Videre vil regjeringen styrke tilbudet i kommunene til de rusavhengige.
Avslutningsvis vil jeg også nevne at departementet har startet arbeidet med en opptrappingsplan på rusfeltet, der styrking av tjenestene til rusavhengige vil stå helt sentralt. Tilbud til de mest hjelpetrengende vil også være med i en slik plan.
På grunnlag av de forhold jeg har redegjort for i mitt svar, finner jeg derfor ikke grunnlag for å åpne for heroinassistert behandling i Norge.