Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:287 (2013-2014)
Innlevert: 20.01.2014
Sendt: 20.01.2014
Besvart: 28.01.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Etter det vi har fått kjennskap til omgjør Nav APS-plasser til AB-plasser. Bakgrunnen for omgjøringen synes å være at det er lettere å få de som går på AB-tiltak over i ordinært arbeid, enn de som er på APS-tiltak, og dermed blir det bedre resultater. Det medfører at de aller svakeste gruppene står uten tilbud om arbeidsrettet tiltak.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at mennesker som trenger en APS-plass får dette, og at det er den enkeltes behov og ikke målstyring som styrer prioriteringen av tiltaksplasser?

Begrunnelse

Arbeidspraksis i Skjerma virksomhet (APS-plass)er et tiltak for personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid og som anses å ha særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og som har behov for tett og bred oppfølging. Dette er personer som trenger langvarig, stabil og tett oppfølging.
Arbeid med bistand er et tiltak som for personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt i en slik grad at vedkommende hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid og som har behov for tilrettelegging og oppfølging for å få eller beholde arbeid. Dette er en gruppe som trenger bistand, men som har et lavere hjelpebehov enn de som tildeles en APS-plass.
I valg av ulike tiltaksplasser er det klart at man må gjøre en prioritering av hvilke tiltak som skal tilbys. Dette for å sikre den beste oppfølgingen av den enkelte bruker, for å sikre dens behov.
Det er altså ikke målstyringsparametre som skal være avgjørende faktor, slik at tildelingen skjer på bakgrunn av muligheten for gode rapporteringer om tilbakeføring til ordinært arbeid. Tildelingen må ikke gå på bekostning av de svakeste gruppene som det ikke er så lett å få inn i denne statistikken. Det bør derfor stilles strengere krav til hvordan Nav prioriterer tiltaksplasser i det enkelte fylke.