Skriftlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:294 (2013-2014)
Innlevert: 21.01.2014
Sendt: 22.01.2014
Besvart: 30.01.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Snorre Serigstad Valen (SV)

Spørsmål

Snorre Serigstad Valen (SV): Barne- og familieminister Solveig Horne omtalte Forsvaret som et eksempel til etterfølgelse for både statlige og ikke-statlige virksomheter i talen da hun overrakte Mangfoldsprisen 2013. Juryens skriver: «Forsvaret tilrettelegger for religionsutøvelse gjennom bestemmelser for bruk av religiøse symboler og permisjonsreglement ved religiøse høytider, samt tilbud om alternativ kost og diett i kantiner og på øvelser.»
På hvilken måte mener statsråd Horne at andre statlige etater kan følge Forsvarets gode eksempel?

Begrunnelse

Ifølge Forsvarets nettsider sa statsråden følgende ved overrekkelsen:

"– Forsvaret har gått foran og vist hvordan arbeidet med mangfold kan gjøres. Jeg ser fram til resultatene dere kommer til å oppnå de kommende årene som en følge av tiltakene dere har iverksatt, sa hun.
– Innvandrere har mye nyttig kompetanse og erfaring. Gevinstene med økt mangfold er mange, men for å få en mangfoldig arbeidskultur, forutsetter det en forankring i toppledelsen, påpekte hun."

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Det er et sentralt personalpolitisk mål i staten å sikre at den statlige arbeidsstyrken gjenspeiler sammensetningen av den yrkesaktive del av befolkningen i Norge. Mangfold vil bidra til at staten rekrutterer viktig kompetanse og sikrer inkludering av arbeidssøkere med ulik bakgrunn.
Ved å søke etter kvalifiserte medarbeidere blant all den kompetansen som er tilgjengelig i samfunnet, sikrer vi at vi får tak i de beste medarbeiderne.
Virksomheter som lykkes med mangfoldsrekruttering har noen fellestrekk. Blant annet:

•Målet om en personalpolitikk preget av mangfold er forankret i toppledelsen.
•Virksomhetene har en organisasjonskultur som verdsetter mangfold.
•Systematisk arbeid for mangfold og mangfoldsstrategier er godt integrert i den øvrige personalpolitikken.

Staten bruker gode erfaringer fra statlige virksomheter som har lykkes med mangfoldsrekruttering som ”best case”-eksempler i sitt pådriverarbeid overfor statlige virksomheter. Et eksempel på dette er Skatteetatens e-læringsverktøy i mangfoldsrekruttering.
Dette e-læringsverktøyet i mangfoldsrekruttering er nå lagt ut på Difi sine hjemmesider slik at det er tilgjengelig for alle statlige virksomheter.
Den viktigste læring fra Forsvaret er verdien av systematisk og langsiktig arbeid, som er tilpasset virksomhetens behov. Her kan andre virksomheter ta del i erfaringene til Forsvaret på frokostseminarer, i veiledninger, på kurs, konferanser og lignende.
Forsvaret deltar i Mangfoldsnettverk med Vegvesenet, Politiet, NAV etc. Forsvaret kan presentere sitt arbeid i møter i personalledernettverket i departementene og på den årlige Statens personallederkonferansen.
På denne måten kan de gode eksemplene formidles til inspirasjon og læring.
Jeg viser for øvrig til at det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har ansvaret for statens sentrale arbeidsgiverfunksjon.