Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:303 (2013-2014)
Innlevert: 27.01.2014
Sendt: 27.01.2014
Besvart: 04.02.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Regjeringens historiske økning av dieselavgiften påfører økte kostnader i mange påfølgende samferdselsprosjekt. I forbindelse med vedtak i Stortinget presenteres en finansieringsplan for prosjektene. Hvilke konsekvenser denne avgiftsøkningen får for entreprenørbransjen, er uklart.
Vil statsråden sørge for at kostnadsøkningen fullt ut kompenseres gjennom statlig bidrag til prosjektene, eller må kostnadsøkningen dekkes inn av bilistene gjennom økt innbetaling av bompenger?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Netto skatte- og avgiftskutt i statsbudsjettet for 2014 er på om lag 7,3 mrd. kr. Stortinget gjorde noen endringer i budsjettet sammenlignet med regjeringens forslag, deriblant vedtak om en økning i mineraloljeavgiften som ikke lå inne i regjeringens forslag. Jeg minner om at Stortingets vedtak var bortimot enstemmig Storting, og av mange ansees som en oppfølging av klimaforliket hvor man har vedtatt en utfasing av oljefyr.
Regjeringen har gjennomført, og er i ferd med å gjennomføre en rekke tiltak som kan bidra til å redusere kostnadene i nye vegprosjekter ved bedre organisering, bedre planlegging og utbygging av lengre parseller, kortere planleggingshorisont m.m. Generelt vil økte avgifter medføre økt pris til kunde. Jeg minner dog om at for staten er økte avgifter også økt inntekt. Hvordan Stortingets vedtak vil slå ut for det enkelte vegprosjekt gjenstår å se, men regjeringens offensive satsing på infrastruktur vil medføre flere oppdrag til entreprenørnæringen. Bransjen har derfor god grunn til å se lysere på fremtiden. Regjeringen har gjennom nysaldert budsjett 2013 og tilleggsproposisjonen til budsjettforslaget for 2014 vist at ambisjonen om økt satsing på vegutbygging følges opp. Samtidig kan jeg forsikre representanten om at regjeringsplattformens punkt om redusert bompengeandel i nye prosjekter vil bli fulgt opp, selv med økt mineraloljeavgift.