Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:343 (2013-2014)
Innlevert: 04.02.2014
Sendt: 05.02.2014
Besvart: 12.02.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Hvilke tiltak vil statsråden sette i verk for å sørge for at det er nok kompetanse i skole og barnehager til å fange opp barn med spesifikke språkvansker, og for at disse barna sikres den nødvendige hjelpen gjennom utdanningsløpet?

Begrunnelse

Foreldre med barn med spesifikke språkvansker har tatt kontakt med meg og fortalt at de opplever at det er liten kompetanse rundt spesifikke språkvansker i barnehager og skoler. De opplever at lærere og barnehagelærere ikke klarer å kjenne igjen tegnene på spesifikke språkvansker, og at de dermed ikke får de nødvendige henvisningene og hjelpen, for eksempel gjennom PPT.
Mange har opplevd at barna deres har gått i lang tid uten at man har funnet ut at de har spesifikke språkproblemer. Man får dermed ikke adressert problemet i tide og dette har gitt ulike utslag. Barna får ikke tilstrekkelig hjelp tidlig nok i utdanningsløpet, mange blir mobbet/utestengt eller reagerer med utagerende adferd når de ikke klarer å uttrykke seg. Mange foreldre har også opplevd at barna har blitt tillagt andre diagnoser som forklaring på de utfordringene de har. Dette oppleves av mange som stigmatiserende.
I de tilfellene hvor man får stadfestet at det foreligger spesifikke språkvansker opplever også mange foreldre at det er lite kunnskap og kompetanse rundt dette i kommunene og at barna ikke får den nødvendige oppfølgingen i skole eller barnehage.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Arbeidet med språkvansker hos barn i førskole- og skolealder

I barnehagene skal det pedagogiske tilbudet ivareta barnets behov for læring og allsidig utvikling. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter, og barnehagen skal ta hensyn til barnas funksjonsnivå, jf. barnehageloven og rammeplan for barnehagen innhold og oppgaver. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forbyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Uavhengig av retten til barnehage kan barn med spesifikke språkvansker ha en individuell rett til spesialpedagogisk hjelp, som forberedelse til skolestart. Slik hjelp gis etter konkret vurdering fra kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste
For å sikre kvaliteten i barnehagene vil regjeringen utdanne flere barnehagelærere og øke kompetansen for alle ansatte, herunder styrke etter- og videreutdanningen. Dette vil sikre økt barnefaglig kompetanse i landets barnehager. Vi vil videre innføre en bemanningsnorm. Det kan videre bli aktuelt å stille krav til norskferdigheter for barnehageansatte. For å sikre likebehandling av alle landets barnehager foreslo regjeringen i statsbudsjettet for 2014 å øke tilskuddet til private barnehager. Stortinget vedtok dette.
Skolene plikter å gi en opplæring som er tilpasset de ulike evnene og forutsetningene til alle elever. Når elever ikke har eller kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har eleven rett til spesialundervisning. Det er behovet som er avgjørende i spørsmålet om eleven skal få en ytterligere tilpasning av opplæringen i form av spesialundervisning. Hensikten med spesialundervisning er at det skal være et sikkerhetsnett for de elevene som av ulike årsaker ikke får et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.
Denne regjeringen har satt kompetansen til ansatte i skolen og barnehagen og ansatte i PP-tjenesten høyt på dagsorden. Dette er viktig for oss, slik at de som jobber med opplæring av barn og unge har god kompetanse i møtet med barnehagebarn og elever som av ulike grunner møter hindringer for faglige og/eller sosial utvikling. PP-tjenesten kan ved behov få bistand fra Statped på ulike vanskeområder. Spesifikke språkvansker er et av kjerneområdene til Statped. Statped er en sentral aktør i Norge, som på en systematisk og tverrfaglig måte skal forvalte spisskompetanse om barn med spesifikke språkvansker. Statped har etablert et nasjonalt system for oppdragshåndtering, som har til hensikt å utvikle et mer enhetlig og likeverdig tjenestetilbud i regionene og i landet som helhet. Det skjer i tillegg en kartlegging av tjenesteytingen og det utvikles en kompetansestrategi, som skal bidra til en mer enhetlig utviklingen innen fagområdet. Statpeds tilbud omfatter både individ- og systembaserte saker. De utvikler kartleggingsverktøy og effektive metoder som kan anvendes for å styrke språkferdigheter i skole og barnehage både innen ordinær opplæring og spesialundervisning. Eksempler på tilbud kan være individuelle utredninger med veiledning til blant annet ansatte i PP-tjenesten, barn, unge og voksne, foreldre og nærpersoner, skole og barnehage og eventuelt andre aktuelle samarbeidspartnere.
Tema for det nye felles nasjonale tilsynet (2014-2017) er skolenes arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Sentralt i denne tilsynssatsingen er hvorvidt skolene vurderer om elevene får tilfredsstillende utbytte av opplæringen og om skolene gjennomfører tiltak i tilfeller der det avdekkes at elever ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Tilsynet skal avdekke om alle elevgrupper, herunder elever som har vedtak om spesialundervisning får den opplæringen de har krav på.