Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:422 (2013-2014)
Innlevert: 18.02.2014
Sendt: 19.02.2014
Besvart: 26.02.2014 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Kan fiskeriministeren informere om tallgrunnlaget som belyser hvordan leveringsvilkårene etterleves?

Begrunnelse

For å kunne ta gode beslutninger er Storting, regjering og lokale myndigheter avhengig av oppdatert og riktig informasjon. Spørsmålet om den såkalte leveringsplikta har skapt stor debatt, og i media fremkommer flere ulike påstander om hvorvidt leveringsvilkårene for torsketrålere overholdes. Fiskeridirektoratet gjennomfører hvert år kontroll med hvordan reglene blir fulgt, og jeg antar at Nærings- og fiskeridepartementet har tilgang til både disse og andre tall om hvordan leveringsvilkårene blir etterlevd.
Det ville derfor være interessant om fiskeriministeren kunne viderebringe informasjon knyttet til spørsmål som:
Hvor stor andel av råstoffet det er knyttet tilbudsplikt til landes i kommunen den har tilbudsplikt til?
Hvor stor andel av produksjonen med bearbeidingsplikt skjer med bruk av tilbudspliktig fisk, og hvor mye kjøpes fra andre tilbydere?
Av all tilbudspliktig fisk, hvor mye tilbys for salg til anlegg med vilkår og andre kjøpere i henholdsvis fryst og fersk tilstand?
Hvor stor del av dagens kapasitet på Norway Seafoods anlegg kan dekkes av det råstoffet det er knyttet leveringsforpliktelser til?

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: Regjeringen er opptatt av å skape forutsigbarhet og å sikre gode rammebetingelser, slik at sjømatnæringen kan få til nødvendig omstilling i en situasjon der næringen møter stadig tøffere global konkurranse.
Dårlig lønnsomhet i fiskeindustrien har i lang tid skapt usikkerhet for den enkelte ansatte og for de kommunene dette gjelder. Problemstillingen er kompleks, og det finnes ingen enkle løsninger.
Norway Seafoods har nylig lagt frem en ny plan for utviklingen av sin virksomhet. Det er positivt at Norway Seafoods nå tar tak i denne situasjonen med en strategi for fremtiden.
Leveringsvilkår betyr for fartøyeier at fangsten må tilbys i tråd med leveringsvilkåret. Fangsten kan leveres ferskt eller fryst. Reglene krever at 80 prosent av fartøyets fangst av torsk og 60 prosent av fartøyets fangst av hyse, fanget nord for 62 gr N, primært skal tilbys dem som er tilgodesett i de individuelle leveringsvilkårene. Dette kan være en bedrift, bedrifter i en kommune eller i et annet geografisk område. Kjøper ikke disse fangsten, skal den sekundært tilbys andre i regionen. Kjøpes ikke fangsten under det primære eller sekundære tilbudet, kan fartøyeier selge fangsten fritt. 70 prosent av torskefangster et anlegg har kjøpt under leveringspliktordningen, må bearbeides.
Fiskeridirektoratet gjennomfører hvert år en kontroll av hvorvidt leveringsvilkårene overholdes. Kontrollen blir gjennomført på årsbasis, og skjer etterskuddsvis. Det er ikke hensiktsmessig å foreta kontroll fortløpende fordi selve leveringsplikten er på årsbasis og oppfylles delvis i løpet av årets siste måneder. Kontrollene viser at leveringsplikten i all hovedsak blir oppfylt. I den grad brudd på leveringsplikten har medført at tilgodesette anlegg ikke har blitt tilbudt fisken, har Fiskeridirektoratet ved mindre overtredelser gitt advarsel og ellers, i relativt få tilfeller de siste ti årene, gjennomført sanksjoner. Siden 2005 har det vært gjennomført sanksjoner overfor 4 fartøyer. I tillegg kommer en sak som ennå ikke er ferdigbehandlet i forvaltningen, som gjør at endelig status for 2012 ikke er gjort opp. Kontrollen for 2013 forventes ferdig til sommeren.
Når det gjelder etterlevelse av bearbeidelsesplikten, er denne vanskelig å kontrollere. Fiskeridirektoratet kan kontrollere hvor mye fisk et anlegg kjøper og hvor mye som blir produsert. Men hvorvidt det er leveringspliktig råstoff eller annet råstoff som er kjøpt som er produsert, har man i dag ikke systemer for å kontrollere.
Det er ikke all informasjon som representanten Henriksen etterspør som kan hentes ut av Fiskeridirektoratets registre, eller er relevant for å dokumentere om leveringsvilkårene overholdes. Eksempelvis er informasjon om Norway Seafoods sin kapasitet, av den type som bedriften selv er best egnet til å svare på.
Å hente ut informasjon som etterspørres er omfattende og krever mye manuell bearbeiding fra Fiskeridirektoratets side. Jeg vil be Fiskeridirektoratet sette i gang et arbeid for utarbeide den konkrete informasjon som etterspørres, og må be om å få komme tilbake når disse tallene foreligger.
Når det gjelder de konkrete spørsmål som representanten Henriksen stiller om den faktiske leveringen så utarbeidet Fiskeridirektoratet for 2011 en oversikt over tilbudspliktig kvantum og faktisk landet kvantum. Oversikten fokuserer på torsk, og er begrenset til landinger på fylkesnivå. Tallene viser at av Aker Seafoods (nå Havfisk) sin fangst med leveringsvilkår til Finnmark i 2011 ble 71,5 prosent fysisk landet i Finnmark. Samtidig som de andre fartøyene med leveringsvilkår til dette fylket, det gjelder både fiskereide og industrieide, ikke landet noen fangst der. All leveringspliktig fangst som ble landet i Finnmark, stammer altså fra Aker Seafoods’ trålere. I Nordland leverte Aker Seafoods 112 prosent av tilbudspliktig fangst dette året, mens andre fartøy med leveringsplikt leverte 85 prosent. I Troms leverte Nergaard 157 prosent av tilbudspliktig fangst. Aker Seafoods leverte i 2011 rundt 40 prosent av sin totalfangst av torsk fersk.
Som jeg har opplyst i ulike sammenhenger, arbeider vi med oppfølging av regjeringsplattformens omtale av leveringsvilkårene. I den forbindelse vil vi også få anledning til å komme tilbake til denne diskusjonen.