Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:453 (2013-2014)
Innlevert: 25.02.2014
Sendt: 26.02.2014
Besvart: 10.03.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Vil regjeringen legge til rette for at anleggsnæringen skal kunne utvikle mer miljøkompetanse, og dermed kunne gjennomføre mer miljøriktig vegbygging, ved å sette høyere miljøstandarder for vegprosjekter, for eksempel ved å miljøsertifisere vegutbygging?

Begrunnelse

Stoltenberg-regjeringen gikk i fjor inn for å bygge fergefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim innen 20 år, et av verdens største vegprosjekt. Dagens Næringsliv omtalte mandag 24.02 behovet for å miljøsertifisere veiutbyggingen i Norge. Prosjektleder for E39 hos Vegdirektoratet Olav Ellevset uttalte at de holder på å undersøke miljøsertifiseringsordningen i Storbritannia. Han omtalte også blant annet planer for lokal energiproduksjon til forsyning av elbiler og forskning på superstoffet grafén. I en annen artikkel om samme tema på samme side utfordrer entreprenøren for nytt kryss og ny vei i Bjørvika staten til å miljøsertifisere vegprosjekt etter samme prinsipp som for bygninger. Setter staten høyere miljøstandarder vil det være et incentiv for hele anleggsnæringen til å utvikle mer kompetanse på miljøriktig bygging av veg.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg vil vise til at Statens vegvesen allerede i dag arbeider med å gjennomføre mer miljøriktige utbyggingsprosjekter. Det skjer bl.a. ved økt vektlegging av gjenbruk av materialer, strenge krav til avfallshåndtering, reduksjon i massetransport samt energibesparende tiltak ved produksjon av asfalt.
For å sikre at føringer for det ytre miljøet blir formidlet og ivaretatt på en systematisk måte er det for alle vegprosjekter i Statens vegvesen krav til at det skal foreligge en ytre miljøplan. Planen utarbeides i prosjekteringsfasen og skal følges opp gjennom hele utbyggingsfasen. Også for drifts- og vedlikeholdsfasen skal det foreligge en ytre miljøplan. Ytre miljøplaner skal tilfredsstille krav i NS 3466 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen. Samtidig skal ytre miljøplan ”ikke være i motstrid til de europeiske standardene” ISO 9001 Systemer for kvalitetsstyring og ISO 14001 Miljøstyringssystemer. Disse standardene setter krav til en organisasjons kvalitets- og miljøstyringssystem.
Jeg vil for øvrig vise til at Statens vegvesen jobber kontinuerlig for å redusere miljøpåvirkningen ved all vegutbygging. Det vises bl.a. til planleggingen av Ferjefri E39, der det inngår et eget miljørettet forsknings- og utviklingsprogram, både ved NTNU i Trondheim og ved Chalmers tekniske universitet i Gøteborg. Programmet omfatter miljøsystemanalyser, herunder hvilke tiltak som kan redusere forbruk av materialer, energi og utslipp i et livsløpsperspektiv og forbedring av metoder og kunnskap på området. Selv om erfaringene fra E39 ligger noe fram i tid er det grunn til å anta at kunnskaper som fortløpende utvikles i forsknings- og utviklingsprogrammet vil kunne komme til nytte i nært forestående prosjekter.
Utover dette ser jeg ikke i dag at det er behov for et eget system med miljøsertifisering for utbygging av vegprosjekter.